22 mei 2013

Zorgboerderij deelt in voordelige WOZ-waardering agrarische objecten

NL Nieuws Zorgboerderij deelt in voordelige WOZ-waardering agrarische objecten

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de eigenaar van een zorgboerderij aannemelijk maakt dat de gemeente Woudenberg de WOZ-waarde van objecten die via de landelijke taxatiewijzer agrarisch worden gewaardeerd veel lager vaststelt dan de waarde in het economische verkeer van die objecten. Het hof besluit in verband hiermee de WOZ-waarden van de zorgboerderij fors te verlagen.

 

De eigenaar van een zorgboerderij exploiteert die door middel van agrarische activiteiten en zorgactiviteiten. De gemeente Woudenberg hanteert het beleid dat een onroerende zaak wordt gewaardeerd conform de landelijke taxatiewijzer agrarische objecten wanneer de agrarische onderneming deelt in de cultuurgrondvrijstelling.

 

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het beleid van de gemeente Woudenberg om de taxatiewijzer agrarisch te hanteren voor objecten die vallen onder de cultuurgrondvrijstelling in strijd is met art. 17 van de Wet WOZ. Het beleid leidt ertoe dat, als de uitkomst van de taxatiewijzer lager is dan de waarde in het economische verkeer conform art. 17 Wet WOZ, de gemeente desondanks de uitkomst van de taxatiewijzer hanteert. Het hof komt tot deze conclusie gelet op de waardesprong van € 268.000 (2010) naar € 542.000 (2011) die een ander object heeft gemaakt nadat de gemeente tot de conclusie kwam dat het beleid niet langer toegepast moest worden voor dit object.

 

Nu de gemeente voor deze waardesprong geen adequate verklaring heeft kunnen geven, deelt het hof de conclusie van de eigenaar van de zorgboerderij dat het door de gemeente gevoerde beleid en de wijze waarop daarbij de taxatiewijzer wordt toegepast, leidt tot een aanzienlijk lagere waarde van de onroerende zaak dan de waarde in het economische verkeer. Nu de onroerende zaak van de eigenaar van de zorgboerderij volgens het hof ook in aanmerking komt voor de cultuurgrondvrijstelling, en daardoor dus valt onder het beleid van de gemeente, besluit het hof de WOZ-waarden voor de jaren 2007 t/m 2011 fors te verlagen.