01 augustus 2013

Ziek tijdens vakantie

NL Nieuws Ziek tijdens vakantie

De vakanties in Nederland zijn begonnen en de eerste werknemers zijn inmiddels met vakantie. Wat nu als een werknemer ziek wordt tijdens zijn of haar vakantie? Mag de werkgever dan nog steeds de vakantiedagen inhouden? Welke verplichtingen rusten er op de zieke werknemer in het kader van het verzuimbeleid? Dat ligt immers een stuk lastiger wanneer de werknemer in het buitenland zit.

 

Ziekmelden tijdens vakantie
Wanneer een werknemer ziek wordt op vakantie zal hij of zij - net als anders - zich ziek moeten melden bij werkgever volgens het ziekteverzuimreglement, dat bij werkgever van toepassing is.

 

Het is belangrijk dat werkgever beschikt over een helder ziekteverzuimreglement, dat ook voorziet in ziekmeldingen vanaf het vakantieadres. Van de werknemer, die in het buitenland op vakantie is, mag worden verwacht dat een medische verklaring van een lokale (huis)arts wordt overlegd ten aanzien van zijn of haar ziekte. Bij voorkeur dient deze verklaring in het Engels te zijn opgesteld, waarbij de aanvang, aard en verwachte duur van de arbeidsongeschiktheid in vermeld staan. Ontbreekt deze verklaring, en twijfelt de werkgever aan de ziekmelding, dan kan de werkgever besluiten om gewoon de vakantiedagen te rekenen in plaats van ziektedagen.
Van de werknemer kan voorts verwacht worden, dat hij of zij ook op zijn vakantieadres te allen tijde bereikbaar is en een telefoonnummer en zijn adresgegevens achterlaat bij werkgever.

 

Het kan tenslotte voorkomen dat de werknemer wegens zijn ziekte niet kan reizen en zich daardoor niet onder controle kan stellen van een bedrijfsarts in Nederland. In een dergelijke situatie dient de werknemer een verklaring van zijn behandelend arts van de vakantiebestemming te over leggen waarin bevestigd wordt dat de werknemer als gevolg van de ziekte niet kan reizen. Indien de werknemer een dergelijke verklaring niet kan overleggen en niet op eerste afroep terug naar Nederland komt om zich te melden bij de bedrijfsarts, dan kan dat een reden zijn om het loon van de werknemer op te schorten of stop te zetten.

 

Wanneer een werknemer achteraf aangeeft, dat hij of zij ziek was tijdens zijn of haar vakantie, dan hoeft de werkgever hier niets mee te doen. Tenzij de werknemer kan aantonen dat er wel sprake is geweest van ziekte door middel van medische verklaringen. 

 

Vakantiedagen omzetten in ziektedagen
De dagen dat werknemer ziek is gedurende vakantie, kunnen niet als vakantiedagen worden aangemerkt. De werknemer kan de vakantiedag(en) een andere keer opnemen en worden derhalve niet afgeschreven van zijn vakantietegoed.

 

In een schriftelijke (arbeids)overeenkomst kan in afwijking op deze hoofdregel worden bepaald, dat de werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie geen recht heeft op het behoud van die vakantiedagen. Het voorgaande geldt echter alleen voor de bovenwettelijke vakantiedagen in het jaar van ziekte en mits de werknemer daarvoor wel expliciet zijn instemming heeft gegeven. De overgebleven vakantiedagen van voorgaande jaren en de wettelijke vakantiedagen hoeft een werknemer nooit in te ruilen bij ziekte.

 

Advies

  • Zorg voor een duidelijk ziekteverzuimreglement, waarin de procedure staat vermeld wat te doen bij ziekte tijdens vakantie.
  • Neem eventueel in de schriftelijke arbeidsovereenkomst op dat bovenwettelijke vakantiedagen als ziektedagen kunnen worden aangemerkt.

 

Wilt u hierover verder advies of begeleiding in het opzetten van een goed verzuimreglement neem dan contact op met de specialisten van HR Services.