07 oktober 2013

Wijzigingen WVAOW per 1 januari 2014

NL Nieuws Wijzigingen WVAOW per 1 januari 2014

Vanaf 1 januari 2014 wordt de Afdrachtvermindering onderwijs (WVAOW) vervangen door de subsidieregeling Praktijkleren. Tot eind 2013 kunt u nog gebruik maken van de WVAOW. Met de WVAOW kunt u de loonkosten van werknemers die een opleiding of scholing volgen en leerlingen verlagen. Doe hier uw voordeel mee.

 

Volledig benut?
De WVAOW komt in mindering op de af te dragen loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen. Veelal kunt u (voor een periode van maximaal vijf jaar) met terugwerkende kracht de WVAOW toepassen. Ga daarom nog voor einde van dit jaar zelf na of u de WVAOW wel volledig heeft benut of schakel hier één van onze adviseurs voor in.


Situatie 2014
Vanaf januari 2014 verandert deze regeling. Vanaf dan is er sprake van een subsidieregeling met beperkt budget. Dit budget kan snel opgedroogd zijn. Aanvragen worden namelijk na afloop van het desbetreffende studiejaar (uiterlijk 15 september 2014) in volgorde van binnenkomst afgehandeld. 
U kunt nog wel subsidie krijgen voor een praktijkleerplaats of werkplaats waarbij de volgende groepen voor subsidie in aanmerking komen:

  • deelnemers aan een mbo-opleiding die de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) betreft;
  • studenten die een hbo-opleiding volgen in de techniek (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving), bestaande uit een combinatie van leren en werken. De werkcomponent moet onderdeel uitmaken van de opleiding. Dat geldt zowel voor duaal- als deeltijd-hbo;
  • promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een instituut van de KNAW of NOW (over hun loonkosten moeten afspraken zijn gemaakt met een privaatrechtelijke rechtspersoon of TNO);
  • werknemers van een privaatrechtelijke rechtspersoon of TNO die promotieonderzoek doen of een opleiding tot technologisch ontwerper volgen. Deze werknemers doen promotieonderzoek of volgen de opleiding op grondslag van een overeenkomst tussen die organisatie en een universiteit, die de werknemer begeleidt. Ook voor technologisch ontwerpers in opleiding die bij het tweede deel van hun reguliere opleiding hun ontwerpopdracht bij een privaatrechtelijke rechtspersoon doen, kan subsidie worden verstrekt.

 

Hoogte subsidiebedrag
Het subsidiebedrag per gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats wordt berekend aan de hand van het beschikbare bedrag voor de desbetreffende categorie. Dit bedrag wordt gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijkleerplaatsen of werkleerplaatsen dat in aanmerking komt voor subsidie voor die categorie. Er geldt een maximum van 2700 euro per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

 

Belang gegevensbeheer
In verhouding tot de WVAOW wordt de regeling aangescherpt. Dat houdt in dat u administratie die de praktijk- of werkleerplaats aangaan goed moet inrichten, bijhouden en registreren gedurende het gehele studiejaar. Wij beschikken over een uniek beheersysteem waardoor u op een verantwoorde en efficiënte wijze gebruik kunt maken van deze subsidieregeling.