21 november 2014

Wijzigingen financiële ‘kindregelingen’ per 1 januari 2015

NL Nieuws Wijzigingen financiële ‘kindregelingen’ per 1 januari 2015

Door Helma Terlouw specialist estate planning bij Grant Thornton.

 

Momenteel zijn er 11 financiële regelingen voor ouders. In het regeerakkoord is besloten dat deze regelingen worden aangepast en versoberd. Uiteindelijk blijven er nog 4 regelingen over. Wij zetten de regeling die gelden in 2014 en straks in 2015 voor u naast elkaar

 

 

Kinderbijslag
Deze blijft bestaan, maar wordt voor 2015 niet geïndexeerd. Daarnaast worden de bedragen tussen 1 juli 2014 en 1 juli 2016 stapsgewijs voor alle leeftijdscategorieën gelijk.

 

Kindgebonden budget
Een aantal regelingen die in 2015 worden afgeschaft worden ondergebracht in het kindgebonden budget. Zie hierna bij de afgeschafte regelingen. Bij een verzamelinkomen tot 26.147 euro wordt het maximale bedrag ontvangen. Per 1 januari 2015 ontvangt u tot een verzamelinkomen tot 19.676 euro het maximale bedrag. Boven dit verzamelinkomen wordt het kindgebonden budget inkomensafhankelijk verlaagd.


Combinatiekorting
Deze heffingskorting voor werkende ouders met kinderen tot 12 jaar blijft bestaan.

 

Kinderopvangtoeslag
Deze toeslag blijft bestaan.

 

Ouderschapsverlofkorting
Er is vanuit de overheid geen gefinancierde regeling voor ouderschapsverlof. In 2014 kan men voor het laatst gebruik maken van de heffingskorting.

 

Aftrek levensonderhoud kinderen
Onder andere ouders die alimentatie betalen voor hun kinderen tot 21 jaar konden gebruik maken van een forfaitaire aftrekpost. Deze aftrek kon tot 3.000 euro per kind per jaar oplopen. Per 1 januari 2015 vervalt deze regeling.

 

Alleenstaande ouderkorting en Aanvullende alleenstaande ouderkorting
Deze heffingskortingen vervallen beide. Voor alleenstaande ouders wordt het bedrag van het kindgebonden budget verhoogd met maximaal 3.050 euro per jaar. In tegenstelling tot de heffingskortingen is het kindgebonden budget inkomensafhankelijk.

 

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
Deze inkomensafhankelijke regeling vervalt en ook hiervoor komt een tegemoetkoming in het kindgebonden budget. Voor ouders van kinderen van 16 en 17 jaar wordt het budget verhoogd.

 

Tegemoetkoming thuiswonend gehandicapt kind (TOG-regeling)
Deze regeling vervalt. Per 1 januari 2015 ontvangen ouders met een thuiswonend gehandicapt kind van 3 jaar tot 18 jaar dubbele kinderbijslag. Alleenstaande ouders of alleenverdieners ontvangen 1.460 euro per jaar extra kinderbijslag.