29 april 2014

Wiebes informeert Kamer over status diverse fiscale moties en toezeggingen

NL Nieuws Wiebes informeert Kamer over status diverse fiscale moties en toezeggingen

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de Tweede Kamer ingelicht over de status en planning van diverse moties en toezeggingen op zijn beleidsterrein. Zo deelt hij mee dat hij, ondanks het feit dat de Hoge Raad in de vijf arresten die zij op 22 november 2013 gewezen heeft in de proefprocedures over de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet 1956 niet tot de conclusie is gekomen dat er sprake is van een ongerechtvaardigd onderscheid, van plan is om te kijken of volstaan kan worden met een lager vrijstellingspercentage of met een betalingsregeling.

 

Dit wil hij mede omdat uit gegevens van de Belastingdienst blijkt dat in het geval er geen sprake zou zijn geweest van een vrijstelling, in 70% van de gevallen de te betalen erfbelasting uit de nalatenschap betaald had kunnen worden.

 

Met betrekking tot een herziening van de fiscale aftrek voor specifieke zorgkosten deelt Wiebes mee dat, ondanks de in 2014 doorgevoerde wijzigingen, de regeling nog steeds niet optimaal gericht is op de doelgroep van chronisch zieken en gehandicapten. Hij stelt dat de regeling ook mensen die dat niet nodig hebben voor ziektekosten compenseert. Hij wil de regeling eenvoudiger, begrijpelijker en fraudebestendiger maken. Hij gaat er echter vanuit dat 2015 te vroeg is voor een fundamentele herziening van de fiscale regeling specifieke zorgkosten omdat er op dit moment nog onvoldoende gegevens beschikbaar zijn over het gebruik van de regeling door de doelgroep en over de vormgeving van het maatwerk door de gemeenten. Zodra daarover meer duidelijkheid is, zal hij met een wetsvoorstel komen.

 

·         Brief Staatssecretaris van Financiën, 25 april 2014 AFP/2014/302