17 september 2013

Wetsvoorstel afschaffing fiscale aftrek specifieke zorgkosten ingediend

NL Nieuws Wetsvoorstel afschaffing fiscale aftrek specifieke zorgkosten ingediend

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel ingediend inzake afschaffing algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten. De wijzigingen in de Wet inkomstenbelasting 2001 moeten op 1 januari 2014 in werking treden.

 

Volgens de indieners van het wetsvoorstel is er geen eenduidige definitie voor chronisch zieken en gehandicapten. Daarom is de fiscale regeling uitgaven voor specifieke zorgkosten volgens hen een ongerichte regeling.

 

Het doel van de fiscale regeling wordt steeds verder opgerekt. De regeling is in de uitvoering arbeidsintensief en er is veel discussie over tussen de Belastingdienst en belastingplichtigen. Daarom wordt de regeling uit de Wet inkomstenbelasting 2001 geschrapt. Niet alleen de persoonsgebonden aftrekpost wordt geschrapt, dit geldt ook voor de negatieve persoonsgebonden aftrek voor hetgeen is ontvangen als teruggave van of nagekomen betaling.

 

Er komt wel overgangsrecht voor teruggaven of nabetalingen die betrekking hebben op de jaren 2009-2013. Met het vervallen van de aftrek uitgaven voor specifieke zorgkosten vervalt ook de daaraan gekoppelde niet-fiscale Tegemoetkoming specifieke zorgkosten (TSZ)-regeling.

Kamerstukken II 2012/13, 33726, nr. 1-4: