05 juni 2014

Wet Werk en Zekerheid: wat kunt u nu al doen?

NL Nieuws Wet Werk en Zekerheid: wat kunt u nu al doen?

De invoering van het eerste deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wordt uitgesteld van 1 juli 2014 naar 1 januari 2015. Aldus minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op aandringen van de Eerste Kamer. Op 10 juni volgt de stemming over de wet in de Eerste Kamer. Door dit uitstel heeft u wat meer tijd om u personeelsadministratie op orde te krijgen. Wij geven u een aantal tips en adviezen, zodat u zich goed kunt voorbereiden op het nieuwe arbeids- en ontslagrecht.

 

Aanzegtermijn
Tijdelijke contracten van 6 maanden of langer, die vanaf 1 februari 2015 aflopen moeten 1 maand van tevoren schriftelijk worden aangezegd met de mededeling of het contract al dan niet wordt verlengd. De sanctie is doorbetaling van het salaris over (maximaal) 1 maand vanaf de aanzegging.

 

Tip 1
Inventariseer welke contracten voor bepaalde tijd vanaf 1 februari 2015 moeten worden aangezegd. Let op: de eerste aanzeggingen vinden plaats vanaf 1 januari 2015. Zorg voor standaard aanzegbrieven en een automatische signalering 2 maanden voordat een contract afloopt.

 

Proeftijd
In een tijdelijke arbeidsovereenkomst aangegaan na 1 januari 2015 voor een periode van maximaal 6 maanden, mag geen proeftijd worden overeengekomen.

 

Tip 2
Pas uw model contracten van 6 maanden en korter aan. Maak bij indiensttreding van een werknemer vanaf 1 januari 2015 een afweging tussen het aanbieden van een contract van maximaal 6 maanden zonder proeftijd of een contract langer dan 6 maanden met proeftijd.

 

Concurrentiebeding
Een concurrentiebeding in tijdelijke arbeidscontracten is vanaf 1 januari 2015 in nieuwe contracten en verlengingen niet toegestaan. Dit geldt ook voor een relatiebeding. Lopende contracten blijven in stand. Alleen wanneer u gemotiveerd in de arbeidsovereenkomst kan aangegeven, dat u een zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelang heeft tot het opnemen van een concurrentiebeding, mag u een dergelijk beding opnemen.

 

Tip 3
Ga vanaf 1 januari 2015 per werknemer na of het, gelet op de functie, noodzakelijk is om in een contract voor bepaalde tijd een concurrentiebeding op te nemen en geef in het contract aan welk belang u hiermee wilt beschermen.

 

Ketenregeling
De ketenregeling van opeenvolgende contracten voor bepaalde tijd wijzigt per 1 juli 2015. De nieuwe  ketenbepaling luidt als volgt: maximaal 3 contracten in 2 jaar tijd met tussenpozen van 6 maanden. In de nieuwe situatie ontstaat dus al na 2 jaar automatisch een contract voor onbepaalde tijd en is een tussenpoos van minimaal 6 maanden nodig om de keten te doorbreken (de zogenaamde 3x2x6-regel).

 

Tip 4
Inventariseer alle tijdelijke contracten en bekijk per contract wat de einddatum is en welke maatregelen u voor 1 juli 2015 nog kunt nemen, om gebruik te kunnen maken van het ‘oude’ recht.

 

Dossieropbouw, scholing en herplaatsing
Met ingang van 1 juli 2015 mag een kantonrechter een ontbindingsverzoek wegens disfunctioneren alleen nog maar toewijzen als:

  1. de werknemer de gelegenheid heeft gehad om zich te verbeteren,
  2. het disfunctioneren niet het gevolg is van een gebrek aan scholing en
  3. de werknemer niet herplaatst kan worden.
    Bovendien geldt er vanaf 1 juli 2015 een wettelijke scholingsverplichting.

Tip 5
Zorg voor vastlegging van een consistente dossieropbouw en ga na of dit in het verleden ook gedaan is. Wij adviseren u scholingsachterstanden in te lopen en investeringen in scholing te administreren.