30 mei 2013

Wet uitstel van betaling exitheffingen in Staatsblad

NL Nieuws Wet uitstel van betaling exitheffingen in Staatsblad

De wet uitstel van betaling exitheffingen is in het Staatsblad geplaatst en op 30 mei 2013 in werking getreden, met terugwerkende kracht tot en met 29 november 2011.

 

Deze wet wijzigt de Invorderingswet 1990 als gevolg van een arrest van het Hof van Justitie EU (National Grid Indus, 29 november 2011, C-371/10).

 

Het HvJ EU heeft in dit arrest beslist dat bij verplaatsing van de feitelijke leiding van een vennootschap het land van vertrek de verschuldigde belasting mag vaststellen over het voordeel ter zake van de vermogensbestanddelen die in het kader van de verplaatsing overgaan naar het andere land en ter zake daarvan een belastingaanslag mag opleggen. Om de belastingschuldige deze keuzemogelijkheid te bieden wordt voorgesteld de Invorderingswet 1990 met terugwerkende kracht tot en met 29 november 2011 aan te passen.