18 december 2013

Wet basisregistratie personen (BRP) vervangt Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

NL Nieuws Wet basisregistratie personen (BRP) vervangt Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

De Wet basisregistratie personen (Wet BRP) wordt de nieuwe grondslag voor de basisregistratie van persoonsgegevens en vervangt de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA).

 

De Wet BRP maakt het mogelijk om ook personen te registreren in de basisregistratie die niet of slechts voor een korte tijd in Nederland verblijven. Daarnaast geeft de nieuwe wet gemeenten de bevoegdheid een bestuurlijke boete op te leggen aan een burger, bijvoorbeeld wanneer deze ten onrechte geen aangifte van verhuizing doet. Ook maakt de Wet BRP vernieuwing van de ict mogelijk en wordt op termijn plaatsonafhankelijke dienstverlening voor burgers geïntroduceerd. Dan wordt het onder meer mogelijk om bij een andere dan de woongemeente een uittreksel uit de basisregistratie te krijgen. Naast deze onderdelen kent de nieuwe regelgeving ook op detailniveau een aantal wijzigingen ten opzichte van de GBA-regelgeving.

 

Sommige van de wijzigingen kunnen pas worden doorgevoerd als de nieuwe ict-voorzieningen (bijvoorbeeld BRP-ICT) in gebruik worden genomen. Deze worden gerealiseerd door het programma modernisering GBA. De eerste release zal niet eerder dan medio 2014 gereed zijn. Totdat alle nieuwe ict-voorzieningen zijn opgeleverd, blijven gemeenten (gedeeltelijk) de GBA-ICT gebruiken.

 

Per 6 januari kunnen personen die niet of slechts voor een korte tijd in Nederland verblijven, zich bij 18 gemeenten in Nederland inschrijven. Dit zijn de gemeenten Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo, Zwolle. Zij ontvangen dan een BSN.

Tegenwoordig wordt alleen nog een BSN toegekend, niet langer een sofinummer. Het verschil tussen het BSN en het sofinummer is de manier waarop en waarvoor het BSN gebruikt wordt. Het BSN is een algemeen persoonsnummer dat in de gehele publieke sector gebruikt wordt, zoals bijvoorbeeld het onderwijs of de zorg. Het sofinummer werd alleen op sociaal/fiscaal gebied gebruikt. Het BSN maakt het mogelijk dat mensen met slechts één nummer kunnen communiceren met de overheid. De gemeente kent het BSN toe op basis van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer en neemt het op in de Basisregistratie Personen (BRP). Het sofinummer werd voorheen toegewezen door de Belastingdienst.