22 oktober 2013

Weekers stuurt tweede nota van wijziging Belastingplan 2014 naar Kamer

NL Nieuws Weekers stuurt tweede nota van wijziging Belastingplan 2014 naar Kamer

In een tweede nota van wijziging op het Belastingplan 2014 die staatssecretaris Weekers van Financiën naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, zijn het merendeel van de fiscale maatregelen opgenomen die voortvloeien uit het met de fracties van D66, ChristenUnie en SGP gesloten Begrotingsakkoord 2014. Daarnaast gaat het om een aantal wijzigingen van meer technische aard.

 

Het gaat onder andere om:

 • Tijdelijke verlaging tarief box 2 naar 22% (tot € 250.000);
 • De regeling herleving van hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur wordt verlengd tot en met 2014;
 • De tijdelijke regeling van de termijn van de verhuisregelingen wordt verlengd tot en met 2014;
 • De fiscale aftrek specifieke zorgkosten;
 • De afbouw van de algemene heffingskorting die voor 2015 en later was voorzien, wordt teruggedraaid;
 • De werkbonus voor werkenden van 61 tot 64 jaar wordt in 2015 voor nieuwe gevallen afgeschaft;
 • Het tarief eerste schijf IB/LB wordt in 2014 met 0,75%-punt verlaagd;
 • De herziening van de keuzeregeling buitenlandse belastingplichtigen wordt op enkele punten aangepast;  
 • Er wordt geen revisierente meer in rekening gebracht bij onregelmatige afwikkeling van een stamrecht;
 • De 80%-regeling bij afwikkeling stamrecht wordt beperkt;
 • Verlenging verlaagd btw-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 januari 2015;
 • Schenkingen die onder de tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000 vallen, worden niet in de erfbelasting betrokken als de schenker binnen 180 dagen overlijdt;
 • CO2-grenzen in de BPM worden aangepast;
 • De leidingwaterbelasting wordt verhoogd;
 • De in 2012 afgeschafte afvalstoffenbelasting wordt per 1 oktober 2014 heringevoerd.  

 

Proeve van Tweede Nota van Wijziging op Belastingplan 2014