05 juni 2014

Voldoet uw kostenverdeelcontract (nog) aan de voorwaarden?

NL Nieuws Voldoet uw kostenverdeelcontract (nog) aan de voorwaarden?

Recent heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over het (niet) vrij doorbelasten van btw van kosten onder de noemer ‘kosten voor gemene rekening’. Deze uitspraak benadrukt hoe belangrijk het is om hier juiste afspraken over te maken en een juiste uitvoering aan te geven.

 

Casus
In deze casus belastte een school kosten door aan andere scholen zonder btw, omdat hier sprake zou zijn van zogenaamde ‘kosten voor gemene rekening’. Dergelijke doorbelastingen kunnen onder voorwaarden inderdaad vrij van btw worden doorbelast. De doorbelasting wordt dan niet als een dienst aangemerkt. Door aanscherping van het beleid door de staatssecretaris is het echter niet heel eenvoudig om dit in de rechtspraak ontwikkelde leerstuk toe te passen. Zo moeten partijen voor een btw onbelaste verdeling van de kosten vooraf afspraken maken (middels een kostenverdeelcontract) welke kosten(soorten) het betreft en moet een vaste verdeelsleutel worden gehanteerd. Aangezien zo een afspraak voor meerdere jaren moeten worden gemaakt (de belastingdienst hanteert als uitgangspunt 5 jaar) kan deze verdeelsleutel niet worden gewijzigd. Alleen bij tussentijdse toe- of uittreding van een deelnemer is aanpassing mogelijk. Daarnaast moeten alle partijen, inclusief degene die doorbelast, een deel van de kosten dragen met inbegrip van alle risico’s. Bijvoorbeeld bij het verdelen van personeelskosten moeten ook de risico’s bij ziekte en/of ontslag naar rato over partijen worden verdeeld. 

 

Waar ging het mis?
In de voorliggende casus ging het mis bij de verdeling van alle kosten. Het Hof en later ook Hoge Raad constateerden namelijk dat de risico’s niet of in ieder geval niet op een zelfde wijze als de kosten werden verdeeld. Het gevolg was dat hier geen sprake was van kosten voor gemene rekening. Wel van een ‘gewone’ btw belaste dienst en de school derhalve alsnog btw over deze doorbelastingen verschuldigd was. Bij btw vrijgestelde partijen betekent dit een verhoging van de btw lasten. 


Controleer het contract
Toepassing van kosten voor gemene rekening luistert zeer nauw. Wij adviseren u daarom, wanneer u gebruik maakt van een kostenverdeelcontract, om het contract nog eens kritisch te bekijken en te beoordelen of deze nog voldoet aan alle voorwaarden. Wellicht is aanpassing en overleg hierover met een adviseur gewenst. Dat geldt ook als u een nieuw kostenverdeelcontract wilt aangaan.