03 december 2014

Via The Future naar fiscaliteit en terug

NL Nieuws Via The Future naar fiscaliteit en terug

Door Arnold Poelstra partner bij Grant Thornton.

 

Op 4 oktober 2014 hield duurzaamheidsgoeroe Al Gore in Enschede, ten overstaan van een publiek van zo’n 800 genodigden en belangstellenden, vlammend betoog over The six drivers of global change, de ondertitel van zijn boek The future*. Over fiscaliteit heeft Al Gore het niet. Maar de relatie tussen fiscaliteit en ‘the six drivers’ is gemakkelijk te maken.


Eén van de thema’s die Gore aanstipt is wat hij noemt Earth Inc. Vrij- en ongenuanceerd vertaald: de schaalgrootte van multinationals is zodanig toegenomen dat zij meer invloed hebben op de wereld dan een (gemiddelde) staat. Dat vraagt om een andere benadering van, onder meer, fiscale thema’s.

Fiscaliteit is nationaal ingestoken. Multinationals kiezen, min of meer vrij, in welke jurisdictie zij activiteiten willen onderbrengen. Kapitaal en mensen bewegen daardoor vrij over de landen heen. En de nationale wetgevers moeten zich in duizend bochten wringen om hun deel van de fiscale koek van de betreffende multinational te veroveren. Het individuele land staat, in onderhandeling met de onderneming, in een ondergeschikte positie. Is het ‘te rulen’ vennootschapsbelastingtarief of de grondslag voor heffing van vennootschapsbelasting in land X niet voordelig genoeg voor ‘de klant’, dan vertrekt men of komt überhaupt niet. Dat gaat dan ten koste van de werkgelegenheid met bijbehorende negatieve economische gevolgen en moet daarom voorkomen worden.


Multinationals worden dus, in de huidige global economy, fiscaal in de watten gelegd. Alle goede bedoelingen van nationale wetgevers om de fiscale lasten in landen evenwichtig te verdelen over inwoners en bedrijfsleven ten spijt.

 

Misschien wordt het tijd voor een belastingheffing op wereldschaal voor sommige categorieën ondernemingen. Te verdelen door de VN? Maar; op basis waarvan dan? Arbeidsplaatsen per land? Verbruik van natuurlijke grondstoffen? Uitstoot? Toegevoegde waarde? Als je niet uitkijkt wordt de tweedeling van arme- en rijke landen door de gekozen wijze van (her) verdeling verder vergroot. Iets om over na te denken. Eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat gedachten hierover wel ‘heel erg hoog’ zijn voor ondernemers als u en ik, die niet zo maar vrijelijk met onze activiteiten over de aarde kunnen uitzwermen. Dichterbij ligt de problematiek van vervuiling en verbruik van grondstoffen in relatie tot fiscaliteit. De Nederlandse wetgever realiseert zich dat de fiscale lasten, gekoppeld aan arbeid te hoog oplopen. Er zal een verschuiving moeten optreden van belastingen op arbeid naar belastingen op bestedingen. Daartoe behoren btw, afvalstoffenheffingen etc. Verbruik van vervuilende stoffen zal worden ontmoedigd of belast. Positief benaderd moet het gebruik van milieuvriendelijke materialen fiscaal worden gestimuleerd.

 

Daar kan in ons land nog wel een schepje bovenop. Verder dan de milieu-investeringsaftrek, willekeurige afschrijving, energieinvesteringsaftrek en wat subsidieregelingen komen we nog niet. En wordt het gebruik van elektrische auto’s teveel gemeengoed, dan ontstaat meteen een budget dempende maatregel en herleeft de bijtelling. Jammer.


Creativiteit en lef ontbreekt bij het wetgevend apparaat op dit vlak. Geef ieder huisgezin, zonder heffing, een pakket zonnepanelen en beding dat energie die niet nodig is voor het eigen huis verplicht wordt geleverd aan het net - en verkoop deze aan energiebehoeftigen. Dat soort dingen…Heb je geen fiscaliteit voor nodig.

 

Bron: Kijk op Oost Nederland