05 december 2013

Uitzonderingen op één bankrekeningnummermaatregel Belastingdienst/Toeslagen

NL Nieuws Uitzonderingen op één bankrekeningnummermaatregel Belastingdienst/Toeslagen

In de Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) zijn per 1 december 2013 uitzonderingen opgenomen op de per die datum in werking tredende één bankrekeningnummermaatregel. In de wet is namelijk de verplichting voor de Belastingdienst/Toeslagen opgenomen om een toeslag alleen nog uit te betalen op één bankrekeningnummer die op naam staat van de belanghebbende zelf.

 

De uitzonderingsmogelijkheden die in de Uitvoeringsregeling Awir zijn opgenomen gelden voor drie groepen. Dit zijn ondernemingen die een of meerdere kindercentra of een of meerdere gastouderbureaus exploiteren, de woninginstellingen en de zorgverzekeraars. De onderneming, instelling of zorgverzekeraar moet een convenant of overeenkomst afsluiten met de Belastingdienst/Toeslagen.

 

Daarnaast is een uitzondering opgenomen voor personen die gebruik maken van (minnelijke) schuldhulpverlening. In die gevallen kunnen betalingen en ontvangsten via een bankrekening van de budgetbeheerder lopen. Ook gelden er uitzonderingen voor de curator in een faillissement en de bewindvoerder bij een schuldsaneringsregeling natuurlijke personen. Tot slot is er een uitzondering voor toeslaggerechtigden die lichamelijk of geestelijk niet in staat zijn een bankrekening te openen.

In de Uitvoeringsregeling Awir wordt ook een overgangsperiode opgenomen voor gevallen waarin van belanghebbenden geen bankrekening op eigen naam bekend is bij de Belastingdienst/Toeslagen. Tot en met 30 juni 2014 kan dan toch worden uitbetaald op een bankrekeningnummer die eerder is gebruikt, maar die niet op naam staat van de belanghebbende.