19 mei 2014

Uitspraken procedures crisisheffing 2013: laat u niet afschrikken

NL Nieuws Uitspraken procedures crisisheffing 2013: laat u niet afschrikken

Begin april hebben wij u nogmaals opgeroepen bezwaar aan te tekenen tegen de crisisheffing. De Rechtbank Den Haag heeft op 7 mei 2014 in een individuele procedure geoordeeld dat de crisisheffing niet in strijd is met artikel I eerste protocol bij het EVRM. John Boer, senior tax manager bij Grant Thornton, roept op: “Laat u niet afschrikken door deze uitspraak!”


Uitspraak individuele procedure
De rechtbank oordeelt dat de wetgever met de invoering van de crisisheffing binnen de hem toekomende ruime beoordelingsvrijheid is gebleven. Daarnaast is de rechtbank van mening dat de crisisheffing in dit specifieke geval geen individuele en buitensporige last vormt voor de inhoudingsplichtige, waardoor de regeling niet in strijd is met artikel I eerste protocol bij het EVRM. Ook acht de rechtbank de crisisheffing niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel.

 

Summier
Deze uitspraak betreft een individuele procedure en niet de proefprocedure waarvoor veel werkgevers een vaststellingsovereenkomst hebben gesloten met de belastingdienst. “De uitspraak is op een aantal punten zeer summier gemotiveerd en het lijkt er op dat de betreffende belanghebbende te weinig heeft aangedragen om te onderbouwen dat er sprake was van een individuele en buitensporige last”, aldus John Boer.

 

Vele procedures
“U hoeft zich niet af te laten schrikken door deze eerste uitspraak. Naast deze procedure bij rechtbank Den Haag lopen er nog vele andere procedures waarin ook de argumenten tegen de crisisheffing nadrukkelijker zijn uitgewerkt”, onderbouwt John Boer. “Uiteindelijk heeft de hoogste rechter (Hoge Raad en wellicht zelfs het EHRM en/of het Europese Hof van Justitie) het laatste woord bij de vraag of de crisisheffing rechtmatig is. Deze uitspraak zag op de crisisheffing 2013 inzake het loon over het jaar 2012. Inmiddels kunt u ook bezwaar maken tegen de afdracht van de crisisheffing 2014. Die is immers (als het goed is) in de maand april 2014 afgedragen. Wilt u hier bezwaar tegen maken, dan moet u goed de termijn in de gaten houden”, adviseert John Boer. “De zes weken termijn voor bezwaar vangt immers aan na de dag waarop de crisisheffing is afgedragen. Dat kan per werkgever verschillen uiteraard.”