19 februari 2014

The Global Economy in 2014: Ondernemers voorzien gemiddelde groei van 3,6%

NL Nieuws The Global Economy in 2014: Ondernemers voorzien gemiddelde groei van 3,6%

Welke verwachtingen hebben ondernemers als het gaat om groei in het jaar 2014? Het International Business Report ‘The Global Economy in 2014’ laat zien dat ondernemers positiever gestemd zijn over uitbreiding van hun business.

Groei 2013 en outlook 2014
De wereldeconomie groeide in 2013 met 2,9%, het laagste groeipercentage sinds 2009. Voor 2014 zijn de vooruitzichten positiever. Het zijn vooral de grotere, gevestigde economieën zoals Duitsland, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten die economisch herstel vertonen en optimistisch zijn als het zakelijke groei betreft. Groeiperspectieven worden ingeschat op 3,6% in 2014 en 4% in 2015.

Eurozone: contrast tussen landen
De eurozone groeide in 2013 licht, met gemiddeld 0,4%. De vooruitzichten voor 2014 zijn beter, hoewel er grote contrasten tussen de landen zichtbaar zijn. Duitsland verwacht in 2014 fors uit te breiden, terwijl ondernemers in Frankrijk en Italië somber zijn over de toekomst.

Azië: groei van 6,5%
Ondernemers in de Aziatische regio, aangevoerd door landen als China, India en Indonesië, verwachten in 2014 een gemiddelde groei van 6,5% te realiseren. Ook in (Midden-) Afrika en het Midden-Oosten wordt ‘een revival’ verwacht, na een politiek onrustig 2013. Tegelijkertijd worden de gezondere vooruitzichten voor de wereldeconomie belemmerd door meerdere factoren, waaronder de fragiliteit in de eurozone en de afbouw van QE3.

De opkomende BRIC-economieën groeiden minder snel het afgelopen jaar. Desondanks is de verwachting dat deze landen zich sneller uit blijven breiden dan de gevestigde Europese economieën.

Omzet- en winstverwachtingen nemen toe
Het economisch vertrouwen onder ondernemers bleef nagenoeg stabiel gedurende het jaar 2013: in totaal 28% van de ondernemers gaf aan de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Een groot contrast met het jaar 2012, waarin slechts 12% van de ondernemers economisch vertrouwen vertoonde en slechts 4% positieve omzetverwachtingen had. In de tweede helft van 2013 nam het optimisme in de G7-landen langzaam toe, terwijl het in de BRIC-landen in diezelfde periode af nam.

Positieve(re) omzet- en winstverwachting
In 2014 verwacht meer dan de helft van de ondernemers (52%) een grotere omzet te realiseren. In totaal 40% is positief over de winstverwachtingen. In 2013 ging het om percentages van respectievelijk 45% en 35%. Met name ondernemers in Zuidoost-Azië en de Scandinavische landen zijn optimistisch over de toekomst.

Een positieve ontwikkeling is dat de wereldeconomie meer balans vertoont dan in voorgaande jaren. Veel ondernemers in de BRIC-landen zijn positief als het gaat om winstverwachtingen (47%), hoewel dit aantal lager is dan in 2013 (28%). In diezelfde periode nam het economisch vertrouwen in de G7 toe, van met 16% in 2013 toe naar 36% in 2014.

Meer investeringen
Ook het aantal investeringen neemt in 2014 naar verwachting toe. In totaal 36% van de ondernemers verwacht het komend jaar opnieuw te investeren in plant en machinery, vergelijkbaar met 2013 (31%). Met name in Duitsland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk wordt flink geïnvesteerd, maar ook in Latijns-Amerika.

Perspectief op de arbeidsmarkten
De perspectieven ten aanzien van de (wereldwijde) arbeidsmarkt zijn verbeterd. In totaal 22% van de ondernemers trok in 2013 nieuwe arbeidskrachten aan en 29% verwacht dat (opnieuw) te doen in 2014. Creatie van banen vindt vooral plaats in Zuidoost-Azië (37%), Noord-Amerika en Latijns-Amerika (beiden 36%). In totaal 67% van de ondernemers verwacht loonstijgingen door te voeren in 2014, gelijk aan 2013. Dit is met name de verwachting in Noord-Amerika.

In de eurozone is de werkloosheid met 12% aan de hoge kant. Ook hier is veel contrast waarneembaar tussen de landen. De Duitse arbeidsmarkt is gezond, maar de werkloos-heidscijfers in Griekenland en Spanje bevinden zich boven de 25%.

In de opkomende economieën speelt een probleem van een andere orde: een gebrek aan (technisch) geschoold personeel. Dit probleem doet zich met name voor in India, Thailand, Vietnam en China.

Belemmeringen voor groei
Economische onzekerheid is voor 42% van de ondernemers de grootste belemmering voor uitbreidingsplannen in 2014. In zowel de G7 als de BRIC-economieën beïnvloedt onzekerheid de business plannen van ruim twee vijfde van de ondernemers.

Een tweede, grote belemmering betreft bureaucratie; dit is voor 34% van de ondernemers een grote uitdaging. Dit probleem speelt vooral in Zuid-Europa (49%), veel minder in Scandinavië (17%).

Over de vraag naar goederen en diensten maken ondernemers zich minder zorgen. Ongeveer een derde van de ondernemers (32%) verwacht dat er sprake is van een afnemende vraag naar goederen en diensten, ten opzichte van 38% in 2013 en 49% in 2009.

Daarentegen is een gebrek aan de juiste (technisch geschoolde) arbeidskrachten een prangend vraagstuk. Met name in India, Thailand, Vietnam en China (46%) is dit een groot probleem. In de BRIC-economieën zijn een gebrek aan kapitaal en valutadalingen belemmeringen voor groei.

 

Lees het International Business Report ’The Global Economy in 2014’.