24 april 2013

Sociaal akkoord: de belangrijkste punten

NL Nieuws Sociaal akkoord: de belangrijkste punten

Het Kabinet en de sociale partners zijn het eens geworden over een mix van maatregelen om economisch herstel op korte termijn te stimuleren en de arbeidsmarkt aan te passen aan de wensen en eisen van de 21e eeuw. Er is gekozen voor een actievere aanpak om werkloosheid te voorkomen en werknemers, het liefst vóór ze in de WW komen, van werk naar werk te helpen. Door het verblijf in de WW zo kort mogelijk te laten duren, profiteren zowel werknemers, werkgevers als de overheidsfinanciën hiervan.


Werkgelegenheid

 

WW
De maximale duur van de WW wordt op 3 jaar gehouden. De WW-uitkering blijft 2 jaar gekoppeld aan het oude salaris. Werknemers gaan het derde jaar weer meebetalen aan de WW. Sinds 2009 betaalden zij helemaal geen premie voor de werkloosheidsuitkering.

 

Ontslagrecht
De ingreep in het ontslagrecht waardoor werkgevers gemakkelijk personeel kunnen ontslaan, wordt uitgesteld totdat het economisch beter gaat. Dat is naar verwachting pas in 2016. In die nieuwe afspraken krijgt elke werknemer die ontslagen wordt een vergoeding van het aantal gewerkte jaren, met een maximum van 75.000 euro. Dit geld moet hij of zij gebruiken om zo snel mogelijk nieuw werk te vinden.

 

Flexwerk
De sociaal partners willen dat flexwerkers beter worden beschermd. Er komt een verbod op nul-urencontracten in de zorg en het aantal tijdelijke contracten wordt beperkt. Ook komt er een einde aan constructies waarbij werknemers met buitenlandse sociale lasten en belastingen goedkoop in Nederland kunnen werken.

 
Arbeidsgehandicapten
Werkgevers hebben beloofd de komende jaren geleidelijk meer banen te creëren voor arbeidsgehandicapten, tot 10.000 in 2020 en uiteindelijk 100.000 in 2025. Deze afspraak vervangt het strikte quotum waarin werknemers 5 procent van hun personeel uit arbeidsgehandicapten moeten laten bestaan. Als het bedrijfsleven en de overheid in 2016 onvoldoende mensen met een arbeidsbeperking hebben aangenomen, dan wordt het verplichte quotum alsnog ingevoerd. De Wajong blijft wel bestaan, maar alleen voor jonggehandicapten die nooit zullen kunnen werken.


Pensioen
De overheid vermindert de stimulans om pensioen op te bouwen. Het deel van het salaris dat gebruikt mag worden voor fiscaal aantrekkelijk pensioensparen gaat met bijna 20 procent omlaag. Wie meer verdient dan 100.000 euro per jaar, krijgt geen belastingaftrek meer voor pensioensparen.


Jongeren
Schoolverlaters moeten meer werkervaring kunnen opdoen met bijvoorbeeld verlengde stages. Ook moet de overheid meer jongeren inzetten op overheidsopdrachten.


Versneld afschrijven 2013 van de baan
De mogelijkheid om in 2013 50 procent ineens af te schrijven op investeringen, is van de baan. Dit blijkt uit antwoorden op vragen over het Sociaal Akkoord van 11 april 2013. De staatssecretaris geeft aan dat na overleg met sociale partners is besloten dat door het afzien van de bezuinigingen ook de extra ruimte voor versneld afschrijven in 2013 van de baan is. Inmiddels bestaat onduidelijkheid of de bezuinigingsmaatregelen die in het 4,3 miljard-bezuinigingspakket waren opgenomen (en waarvan de stimuleringsmaatregel op het punt van de willekeurige afschrijving onderdeel uitmaakt) wel écht helemaal van de baan zijn.


Algemeen
Het kabinet schrapt het bezuinigingspakket voor 2014. In augustus wordt bekeken hoe de situatie is en welke maatregelen er genomen moeten worden.

 

Vragen?
Heeft u vragen over wat het Sociaal akkoord voor u betekent? Neem dan contact op met één van onze loonbelastingspecialisten.