10 februari 2014

SER-commissie herziet SER-Fusiegedragsregels 2000

NL Nieuws SER-commissie herziet SER-Fusiegedragsregels 2000

Een SER-commissie onder voorzitterschap van kroonlid Hans Schenk gaat zich buigen over de herziening van de SER Fusiegedragsregels. Deze gedragsregels zijn in 2001 in werking getreden en beschermen de belangen van werknemers bij voorgenomen fusies tussen ondernemingen. Sindsdien zijn er verschillende knelpunten gesignaleerd bij de toepassing en reikwijdte van de SER Fusiegedragsregels.

 

De Fusiegedragsregels zijn voor het laatst in 2000 gewijzigd. De sinds die tijd gesignaleerde knelpunten zijn gerelateerd aan bijvoorbeeld maatschappelijke ontwikkelingen als marktwerking en flexibele arbeidsrelaties. Marktwerking doet zich steeds meer voor in sectoren die voorheen per definitie tot de overheid of de non-profitsector werden gerekend. Dit is relevant voor de vraag of de Fusiegedragsregels van toepassing zijn of niet. De overheid, non-profitsector en vrije beroepen vallen in principe buiten de werkingssfeer van de huidige Fusiegedragsregels.

 

De SER-commissie inventariseert maatschappelijke ontwikkelingen, jurisprudentie en knelpunten met betrekking tot de huidige Fusiegedragsregels 2000 om te bezien of en op welke wijze de gedragsregels moeten worden veranderd. De commissie wil ook het werkveld betrekken. Professionals uit de overnamepraktijk kunnen knelpunten en mogelijke oplossingen melden.

 

Samenstelling commissie
De Commissie Herziening Fusiegedragsregels 2000 (CHF2000) bestaat uit drie ‘geledingen' met elk vier leden. Hans Schenk, kroonlid SER en hoogleraar Economische Wetenschappen, is voorzitter van de commissie. De andere leden zijn afkomstig uit de praktijk (ondernemers en vakbonden) en uit de arbeids- en ondernemingsrechtelijke wetenschap.

 

Planning
De commissie streeft ernaar in het najaar 2014 een voorstel voor herziening op te leveren. Het Dagelijks Bestuur van de SER zal over de invoering van deze voorstellen besluiten.

 

Fusiegedragsregels beschermen belangen van werknemers bij fusies
De Fusiegedragsregels 2000 beschermen de belangen van werknemers. Ze zijn van toepassing in het geval van een voorgenomen fusie tussen ondernemingen. De Fusiegedragsregels voorzien in een procedure waarbij ondernemingen een voorgenomen fusie melden bij de SER en de betrokken vakbonden tegelijkertijd in de gelegenheid stellen op het fusievoornemen te reageren. Het SER-secretariaat heeft als taak om de registratie van deze fusiemeldingen te verzorgen en de naleving van de fusiegedragsregels te bevorderen.