30 januari 2014

Rechtsgeldige opzegging door werknemer

NL Nieuws Rechtsgeldige opzegging door werknemer

Stel een van uw werknemers heeft twee maanden geleden zijn contract opgezegd en is overgestapt naar een concurrent. De werknemer heeft spijt en wil graag terugkeren. U heeft daar wel oren naar, maar wil de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd sluiten. Of u wilt een pensionerende werknemer na de pensioendatum alsnog een arbeidscontract voor bepaalde tijd aanbieden. Kan dit?


Ragetlie-regel
Als werkgever en werknemer besluiten tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, aansluitend (of met een tussenpoos van drie maanden of minder) aan een overeenkomst voor onbepaalde tijd ten aanzien van min of meer dezelfde werkzaamheden, dan eindigt de overeenkomst voor bepaalde tijd alleen op de afgesproken datum als die eerdere arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd door ‘rechtsgeldige opzegging’ is geëindigd of door ontbinding door de rechter.
Deze regel staat in de wet en wordt de Ragetlie-regel genoemd (naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad uit 1986 waar de werknemer Ragetlie heette).


In de praktijk ging men ervan uit dat onder rechtsgeldige opzegging ook opzegging door de werknemer werd verstaan. Men ging ervan uit dat als de werknemer zijn arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd had opgezegd, bij dezelfde werkgever een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten kon worden, die van rechtswege zou eindigen zonder dat een ontslagvergunning of ontbinding door de kantonrechter was vereist. Bijvoorbeeld als een werknemer zijn arbeidsovereenkomst opzegt om bij een andere werkgever in dienst te treden om vervolgens binnen drie maanden toch weer terug te keren bij de oude werkgever. Ook wanneer een gepensioneerde werknemer die nog een paar jaar zijn pensioen wilde aanvullen bij zijn werkgever, was dit de gebruikelijke handelswijze: de werknemer zegt zelf op en er wordt vervolgens een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten.

 

Ontslagtoets
Op 20 december 2013 heeft de Hoge Raad korte metten gemaakt met deze praktijk. De situatie was vergelijkbaar met die zoals hierboven beschreven. De Hoge Raad vindt dat de ratio van de wet is dat er een ontslagtoets (door een rechter of het UWV) moet zijn geweest voordat de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Daar was hier geen sprake van (de werknemer had immers opgezegd) en dus was de werknemer weer bij de werkgever in dienst getreden voor onbepaalde tijd (of beter gezegd: eindigde de nieuwe overeenkomst niet van rechtswege).

De Ragetlie-regel is niet van toepassing, als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eerst is geëindigd door een beslissing van de rechter of door opzegging na verkregen toestemming van het UWV. Is die ontslagtoets er wel dan kunnen partijen aansluitend een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd sluiten die van rechtswege eindigt na afloop van de bepaalde tijd.


Wetsvoorstel
Volgens het wetsvoorstel Werk en Zekerheid dat op dit moment in behandeling is in het Parlement geldt de Ragetlie-regel straks ook als de tussenpoos tussen de contracten korter is dan 6 maanden (dat is nu 3 maanden).