02 december 2013

Reactie Grant Thornton op RJ-Uiting 2013-13 “Vermelding accountantshonoraria”

NL Nieuws Reactie Grant Thornton op RJ-Uiting 2013-13 “Vermelding accountantshonoraria”

Op 11 november reageerde Grant Thornton schriftelijk op de RJ-Uiting 2013-13 "Vermelding accountantshonoraria". Een weergave van onze reactie staat hieronder.

 

"Omdat er meerdere methoden zijn voor het berekenen van de hoogte van de accountantshonoraria, zijn wij van mening dat in de grondslagen toegelicht wordt welke methode is gehanteerd.
 

In RJ135.202 is het volgende opgenomen:


Het toerekeningsbeginsel

202 Op grond van artikel 2:362 lid 5 BW worden de gevolgen van transacties en andere gebeurtenissen verwerkt wanneer zij zich voordoen (en niet wanneer geldmiddelen worden ontvangen of betaald) en worden zij in de jaarrekening verwerkt in de periode

waarop zij betrekking hebben. Aldus verschaft de jaarrekening de informatie over transacties en andere gebeurtenissen in het verleden die bij het nemen van economische beslissingen het meest nuttig is.

 

In RJ254.105 is het volgende opgenomen:

 

105 (..) Overlopende passiva kunnen zijn vooruitontvangen bedragen voor baten die ten gunste van volgende perioden komen, en na de balansdatum nog te betalen bedragen ter zake van lasten die aan een verstreken periode zijn toegerekend.

 

Wij zijn een voorstander van methode 2 "toegerekend aan het boekjaar". Deze methode rekent de kosten toe aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben, dit naar analogie van het matchingprincipe. In verband met vergelijkbaarheid geeft methode 2 ons inziens ook het beste inzicht. Wanneer er door bepaalde omstandigheden werkzaamheden inzake accountantshonoraria in (een) later(e) boekja(a)r(en) plaats vind(t)(en), worden deze werkzaamheden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

 

Een voorbeeld ter verduidelijking. Stel dat de controle voor boekjaar 2010, 2011 en 2012 nagenoeg geheel in 2013 wordt uitgevoerd.

 

Wanneer gekozen wordt voor methode 1 "over het boekjaar", dan wordt in de jaarrekening over boekjaar 2010, 2011 en 2012 nagenoeg geen kosten honoraria accountantscontrole verantwoord, deze worden dan nagenoeg geheel in boekjaar 2013 verantwoord.

 

Wanneer gekozen wordt voor methode 2 "toegerekend aan het boekjaar", dan worden de kosten die betrekking hebben op controlejaar 2010 in de jaarrekening 2010, de kosten voor boekjaar 2011 in de jaarrekening 2011, en de kosten voor boekjaar 2012 in de jaarrekening 2012 verantwoord. Dit geeft ons inziens beter de economische realiteit weer, evenals de vergelijkbaarheid van de kosten inzake accountantshonoraria per boekjaar."