18 februari 2014

Promotioneel kansspel of promotionele prijsvraag?

NL Nieuws Promotioneel kansspel of promotionele prijsvraag?

Een veelgebruikte manier om een product, dienst of organisatie onder de aandacht te brengen, is door het organiseren van een kansspel of een prijsvraag. Mag dat en zo ja, wat zijn de regels?

 

Wat is een kansspel?
Er is sprake van een kansspel als gelegenheid wordt gegeven om mee te dingen naar prijzen of premies, waarbij de aanwijzing van de winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers geen overwegende invloed kunnen uitoefenen. Een voorbeeld is het organiseren van een loterij.


De Wet op de Kansspelen verbiedt het aanbieden van kansspelen, tenzij voor een dergelijk spel een vergunning is verleend. Voor promotionele kansspelen kan geen vergunning worden verkregen. Als echter aan de bepalingen in de Gedragscode Promotionele Kansspelen (GPK) wordt voldaan is het organiseren van een promotioneel kansspel toegestaan. De GPK bestaat sinds 2006 en is op 1 januari 2014 gewijzigd.


Als u een loterij of prijsvraag georganiseerd om voornamelijk een bepaald product te promoten, spreekt men van een promotioneel kansspel. De voorwaarden voor een dergelijke kansspel zijn te vinden in de GPK.

 

Gedragscode Promotionele Kansspelen
De belangrijkste voorwaarden uit de GPK zijn:

  • u moet vooraf  duidelijk aangeven wat de totale waarde van het prijzenpakket is (maximaal 100.000 euro per jaar per promotioneel kansspel);
  • een promotioneel kansspel omvat maximaal 20 trekkingen; 
  • de communicatiekosten mogen tot ten hoogste 0,45 euro bedragen per deelname; 
  • u moet alle uitgeloofde prijzen of premies waar deelnemers recht op hebben daadwerkelijk uitkeren;
  • u moet de algemene spelvoorwaarden gratis ter beschikking stellen aan deelnemers en potentiële deelnemers en deze moeten op eenvoudige wijze te raadplegen zijn;
  • u bent verplicht een klachtenprocedure op te stellen en het adres en/of telefoonnummer kenbaar te maken dat kan worden gebruikt om eventuele klachten in te dienen;

Voor een promotioneel kansspel met een totale waarde aan prijzen of premies van maximaal 4.500 euro gelden minder regels.

 

Uitzondering prijsvragen wetenschap, kunst en techniek
Prijsvragen waarbij uitsluitend een wetenschappelijke, kunstzinnige of technische en door een jury waardeerbare prestatie van een deelnemer wordt gevraagd, vallen niet onder de strenge regels van een kansspel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het maken van een (kort) verhaal, het oplossen van een rebus of het beantwoorden van een vraag. Deze vallen niet onder de GPK.

 

Helaas is het onderscheid tussen een kansspel en een prijsvraag niet altijd even scherp. Wat als bijvoorbeeld de winnaar tussen de 10 beste inzendingen wordt verloot of wat als de jury tamelijk willekeurig beslist? Dan lijkt hetgeen in eerste instantie een prijsvraag was, toch meer een kansspel te zijn. In geval van twijfel verdient het aanbeveling bij een prijsvraag de regels na te leven die gelden bij het organiseren van kansspelen.

 

Kansspelbelasting
Over prijzen bij kansspelen met een waarde hoger dan 454 euro moet u kansspelbelasting betalen. Onder een prijs worden alle zaken verstaan waaraan u in het economisch verkeer waarde kan toekennen. U moet van te voren aangeven wie de betaling van de kansspelbelasting voor zijn rekening neemt: u of de winnaar.


Als u de kansspelbelasting voor uw rekening neemt, krijgt de winnaar de volledige prijs uitgekeerd. De kansspelbelasting mag u dan niet inhouden op de prijs. De kansspelbelasting bedraagt 29 procent van de waarde van de prijs. U bent verantwoordelijk voor de afdracht van de kansspelbelasting (en bent inhoudingsplichtig).