04 november 2013

Pensioenvoorstellen worden door kabinet herzien

NL Nieuws Pensioenvoorstellen worden door kabinet herzien

Het kabinet heeft de conclusie getrokken dat wijzigingsvoorstellen noodzakelijk zijn alvorens een zinvolle hervatting van de behandeling van de pensioenvoorstellen in de Eerste Kamer mogelijk is. Dit blijkt uit een brief die de staatssecretarissen Weekers (Financiën) en Klijnsma (Sociale Zaken) aan de Eerste Kamer hebben gestuurd.

 

Op 8 oktober 2013 behandelde de Eerste Kamer de wetsvoorstellen Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en Wet pensioenaanvullingsregelingen. Daarbij bleek de Kamer nogal wat kritiek te hebben, zodat het kabinet verzocht de wetsvoorstellen aan te houden voor nader beraad.

 

De kritiek betrof in het bijzonder de mate van versobering van het opbouwpercentage, de verwachte premiedaling als gevolg van het wetsvoorstel, alsook de samenhang met de beoogde aanpassing van het financieel toetsingskader (FTK) en de vormgeving van de zogeheten excedentregelingen.

 

Het kabinet heeft hieruit de conclusie getrokken dat wijzigingsvoorstellen noodzakelijk zijn alvorens een zinvolle hervatting van de behandeling in de Eerste Kamer mogelijk is. Het kabinet zal deze voorstellen zo spoedig mogelijk uitwerken en, zoals te doen gebruikelijk, deze eerst aan de Tweede Kamer voorleggen.