02 mei 2013

Payrollers kun je niet 'zomaar' ontslaan

NL Nieuws Payrollers kun je niet 'zomaar' ontslaan

Over payrolling is inmiddels het nodige gezegd en geschreven. Een opmerkelijke uitspraak van de kantonrechter Almelo op 21 maart 2013 is aanleiding om dit onderwerp weer eens voor het voetlicht te brengen.

 

Payrolling
Bij payrolling worden werknemers meestal voor langere tijd ter beschikking gesteld aan een inlener. Anders dan bij een uitzendbureau speelt de allocatiefunctie, het bij elkaar brengen van vraag en aanbod met betrekking tot arbeid, meestal geen rol. De werving en selectie van werknemers geschiedt namelijk vaak door de inlener zelf, niet door de payrollonderneming.

 

In de kwestie die diende in Almelo was het ontslag van 9 werknemers door een payrollonderneming aan de orde. De kantonrechter Almelo verklaarde de payrollonderneming in zijn ontbindingsverzoeken niet ontvankelijk, omdat er tussen de onderneming en de werknemers geen arbeidsovereenkomst zou bestaan. Feitelijk heeft de arbeidsrelatie tussen de payrollonderneming en werknemer enkel en alleen bestaan uit het plaatsen van werknemer op de loonlijst van de payrollonderneming, zijnde een andere rechtspersoon dan de ‘echte’ werkgever, de inlener, in dit geval de Gemeente Enschede. De inlener wilde van de werknemers af wegens bezuinigingen.

 

Uitspraak
De kantonrechter overweegt ter beoordeling van de vraag of sprake is van een arbeidsovereenkomst, er gekeken moet worden naar wat partijen bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen stond en de wijze waarop zij feitelijk aan de overeenkomst inhoud hebben gegeven.

 

De kantonrechter acht daarbij van belang dat:

  • de inlener de werknemers geselecteerd en geworven heeft;
  • de inlener deze werknemers vervolgens heeft ‘aangereikt’ aan de payrollonderneming die daarop met de werknemers een als ‘arbeidsovereenkomst’ aangeduide overeenkomst heeft gesloten;
  • de werknemers door de payrollonderneming exclusief ter beschikking zijn gesteld aan de inlener;
  • de inlener het instructierecht had;
  • de werknemers beoordeeld werden door de inlener;
  • de inlener met de werknemers afspraken maakte over hun vakantiedagen, de te volgen opleidingen en wisselingen van werkplek;
  • de payrollonderneming op geen enkel wijze gezag uitoefende.

 

De kantonrechter komt vervolgens tot de conclusie dat de arbeidsverhouding tussen de payroll onderneming en de werknemers niet kwalificeert als een arbeidsovereenkomst en in feite enkel en alleen heeft bestaan uit het plaatsen van de werknemers op de loonlijst van de payrollonderneming.

 

Fiscale aspecten bij deze uitspraak
Indien de payroll constructie niet houdbaar blijkt te zijn, zal nagegaan dienen te worden welke verplichtingen de inlenende vennootschap heeft. In principe wordt deze als werkgever aangemerkt en zal derhalve zelf alle wettelijke verplichtingen moeten dragen en naleven. Ter voorkoming van misverstanden, in een dergelijk geval kan de werkgever de payroll vanzelfsprekend geheel of gedeeltelijk outsourcen naar een externe salarisadministrateur.

 

Conclusie
Een zeer opmerkelijke (voorlopige) uitspraak, die tot veel ophef binnen de payrolling sector zal leiden indien de kantonrechter bij haar beslissing blijft. De kantonrechter heeft de uiteindelijke uitspraak aangehouden, zodat partijen hier eerst op kunnen reageren.

Wanneer een payrolonderneming niet meer als (formeel) werkgever wordt beschouwd, is dat een grote aanslag op het bestaansrecht van de constructie payrolling. Immers, een onderneming kiest in de regel voor deze constructie om zijn verantwoordelijkheden als werkgever uit handen te geven.

 

Wanneer de ingezette lijn van de kantonrechter Almelo wordt doorgezet, zal dat niet alleen grote gevolgen hebben voor de payrollondernemingen, maar met name ook voor de inleners. Zij zullen dan namelijk niet meer als inlener kwalificeren, maar als werkgever. Alle verplichtingen die zij nu juist op de payrollonderneming wilden afwentelen, komen zo als een boemerang terug.

 

Zit u in eenzelfde situatie of wilt u meer informatie hebben, neem dan contact op met uw vaste contactpersoon of met één van onze HR Services specialisten.