11 oktober 2013

Opheffing verschillen huwelijk en geregistreerd partnerschap

NL Nieuws Opheffing verschillen huwelijk en geregistreerd partnerschap

De man die op het tijdstip van de geboorte van een kind de geregistreerde partner is van de moeder, wordt voortaan van rechtswege vader van het kind. Dat staat in een wetsvoorstel dat op 3 oktober jl. door de Eerste Kamer is aangenomen.

 

Met de wet (kamerstuk 33526) moeten een aantal verschillen tussen het huwelijk een het geregistreerd partnerschap worden weggenomen. In de wet zijn ook wijzigingen op het terrein van het gezag opgenomen.

 

Geregistreerd partnerschap
In verband met de aanpassing van de afstammingsrechtelijke gevolgen worden ook de bepalingen over de ontkenning, erkenning en gerechtelijke vaststelling van het vaderschap aangepast. De wet regelt verder dat de afstammingsrechtelijke gevolgen ook gelden voor lesbische paren die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.

 

Gezag
Op het terrein van het gezag worden drie wijzigingen voorgesteld. In de eerste plaats wordt verduidelijkt dat adoptiefouders het gezag over hun kind gezamenlijk uitoefenen, ook als zij niet met elkaar getrouwd zijn. In de tweede plaats regelt de wet dat het gezagsregister voortaan ook op een andere plaats of plaatsen dan bij de rechtbanken kan worden gehouden. In de derde plaats wordt het mogelijk dat ouders voortaan door registratie in het gezagsregister iemand kunnen aanwijzen die na hun overlijden het gezag over hun kind zal uitoefenen. Nu kan dit alleen bij uiterste wilsbeschikking (testamentaire voogdij).

 

Nietigverklaring huwelijk
Nieuw in wetsvoorstel is ook dat bloedverwanten in de neergaande lijn, meestal de kinderen, voortaan de nietigverklaring van een huwelijk of geregistreerd partnerschap kunnen verzoeken. Dit is vooral van belang indien het huwelijk of het geregistreerd partnerschap zou zijn gesloten door een hiertoe niet wilsbekwaam te achten persoon en deze onbekwaamheid voor de ambtenaar van de burgerlijke stand niet kenbaar was, bijvoorbeeld bij dementie.