30 april 2014

Openbaarheid belastingrechtspraak van de baan

NL Nieuws Openbaarheid belastingrechtspraak van de baan

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat hij een wetsvoorstel Openbaarheid belastingrechtspraak niet zal indienen. Zijn voorganger Frans Weekers had in 2011 en later in 2013 toegezegd met zo'n wetsvoorstel te komen, maar Wiebes komt daar nu op terug.

 

Wiebes: ‘Ik heb de argumenten voor en tegen het indienen van een wetsvoorstel Openbaarheid belastingrechtspraak opnieuw gewogen. Ik deel uw Kamer bij deze mee een dergelijk wetsvoorstel niet in te zullen dienen. Van 14 april tot 26 mei 2011 is een conceptwetsvoorstel op internet ter consultatie aangeboden. De rapportage met een weergave van de reacties op het conceptwetsvoorstel wordt op www.internetconsultatie.nl gepubliceerd. Daarnaast is deze rapportage als bijlage bij deze brief gevoegd. Kort gezegd was van de 41 reacties op de internetconsultatie het merendeel kritisch. Tegenstanders wijzen vooral op de inbreuk op de privacy. Een openbare behandeling zou een drempel opwerpen voor belastingplichtigen om zich tot de rechter te wenden.

 

Tevens kwam de vraag naar voren, in hoeverre het wetsvoorstel een bestaand probleem oplost. Dit zijn ook voor mij zwaarwegende argumenten. Daarnaast constateer ik dat op het terrein van de openbaarheid van de belastingrechtspraak in de praktijk reeds enkele belangrijke stappen zijn gezet. De rechtspraak heeft het beleid inzake publicatie van uitspraken aangepast, waardoor nu ook in uitspraken in fiscale zaken de namen van publiekrechtelijke rechtspersonen niet langer worden geanonimiseerd. Ook spant de Belastingdienst zich in om ervoor te zorgen dat belangrijke uitspraken gepubliceerd worden, zodat wordt tegemoetgekomen aan het gevoel dat de Belastingdienst een betere informatiepositie heeft. Daarom kies ik ervoor om mijn aandacht en capaciteit te richten op andere dossiers.'