07 augustus 2013

Nieuwe regeling werktijdverkorting door winterse omstandigheden

NL Nieuws Nieuwe regeling werktijdverkorting door winterse omstandigheden

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een nieuw besluit calamiteitenregeling gepubliceerd. Daaruit blijkt dat deze met ingang van 1 september 2014 in werking zal moeten treden - tenzij het advies dat de minister onlangs de SER heeft gevraagd, aanleiding geeft om de regeling te wijzigen. Dat meldt de werkgeversvereniging AWVN.

 

In het besluit wordt aangegeven dat de werkgever werktijdverkorting mag toepassen als door winterse omstandigheden (sneeuw of vorst) gedurende een periode van drie weken ten minste 20% van de arbeidscapaciteit per week niet te benutten is. Voor de periode van drie weken worden weken in de periode november tot en met maart samengeteld.

In andere gevallen van (niet economische) calamiteiten mag de werkgever de werktijd verkorten als ten minste twee aaneengesloten weken 20% van de arbeidscapaciteit per week niet kan worden benut. Voorwaarde is wel dat het moet gaan om omstandigheden die volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid niet tot het normale ondernemersrisico behoren.

 

De werkgever kan geen werktijdverkorting toepassen als de werknemers vakantie hebben of als ze niet voor een WW-uitkering in aanmerking komen. Als er wegens winterse omstandigheden op een dag niet gewerkt kan worden moet de werkgever dit melden bij het UWV. Dit geldt voor alle dagen waarop dit het geval is, ook tijdens de wachttijd van drie weken.

Als de regeling in deze vorm gehandhaafd blijft, dan moet de werkgever daarbij per werknemer aan het UWV melden voor welk aantal uren de arbeid niet kan worden verricht en gedurende welk tijdvak van de betreffende dag, alsmede de functie van de werknemer en de reden voor het niet kunnen verrichten van de arbeid. De melding, die elektronisch moet worden gedaan, geldt vanaf maximaal voor het tijdstip dat de melding bij het UWV is ontvangen. Uren die meer dan  twee uren voor de ontvangst van de melding liggen worden niet meegenomen. Hetzelfde geldt voor uren waarover geen melding plaatsvindt.

 

Bij een gewone calamiteit moet de werkgever aan het UWV per werknemer melden, op welke dagen, voor welk aantal arbeidsuren en gedurende welk tijdvak van die dagen, de arbeid niet kan worden verricht, alsmede de functie van de werknemer en de reden voor het niet kunnen verrichten van de arbeid:

 1. in de kalenderweek waarin de arbeid voor het eerst niet kan worden verricht; en
 2. vervolgens telkens uiterlijk elke vrijdag voorafgaande aan de volgende kalenderweek waarin dat het geval zal zijn.

De werkgever moet ook vermelden of de arbeid binnen een periode van 26 aaneengesloten kalenderweken naar verwachting weer zal kunnen worden verricht. Ook hier geldt dat geldt vanaf maximaal voor het tijdstip dat de melding bij het UWV is ontvangen.


Het UWV moet controleren of aan alle vereiste wordt voldaan. Als niet aan de vereisten wordt voldaan ontstaat voor de werknemers, eventueel met terugwerkende kracht, geen recht op WW-uitkering, en zal een al toegekende uitkering worden teruggevorderd. Dit is onder meer het geval in de volgens situaties:

 • als het UWV heeft geconstateerd dat een werknemer voor wie werktijdverkorting is aangevraagd aanwezig is op de locatie waar hij werkt of een andere locatie waar de werkgever werk laat verrichten
 • als het UWV constateert dat een werknemer werk heeft verricht op een tijdstip waarop hij volgens de melding niet kon werken
 • als een persoon waarvan vermoed wordt dat hij een werknemer is in de bovengenoemde
  situaties zich weigert te identificeren
 • als de werkgever niet meewerkt aan het toezicht houden door het UWV of niet beschikt
  over een administratie waarmee het UWV kan controleren of aan de vereisten voor
  werktijdverkorting wordt voldaan.