27 maart 2013

Nieuwe Aanbestedingswet per 1 april 2013

NL Nieuws Nieuwe Aanbestedingswet per 1 april 2013

Om bij opdrachten van de publieke sector  de concurrentie tussen bedrijven te stimuleren en geïnteresseerde bedrijven een gelijke kans te geven, gelden er in Nederland bepaalde regels rondom aanbestedingen. Al deze regels zijn gebundeld en vormen vanaf 1 april 2013 de Aanbestedingswet. De wet vervangt de besluiten aanbestedingsregels voor opdrachten vanuit de overheid (Bao) en de speciale sectoren water, energie, vervoer en post (Bass).

 

Waarom deze wet?
In de praktijk blijkt al jaren dat aanbestedingen als te belastend en te oneerlijk worden ervaren, met name voor de kleinere bedrijven. De nieuwe Aanbestedingswet creëert een duidelijk en uniform kader voor aanbesteden. Dit leidt tot meer transparantie, vergroot de concurrentie, verbetert de toegang voor het mkb en ZZP’ers tot overheidsopdrachten en verlaagt de administratieve lasten.


Wat wijzigt er?
Ten opzichte van de huidige regelgeving zijn er in het kader van de Aanbestedingswet een aantal wijzigingen doorgevoerd:

  • De wet kent het beginsel van proportionaliteit. Dit houdt in dat gestelde eisen aan een ondernemer in verhouding staan tot de opdracht.
  • Er mag aan een ondernemer geen eis worden gesteld betreffende omzet, behalve in gevallen waarin de aanbesteder dit vanwege zwaarwichtige redenen motiveert in de aanbestedingsstukken. In dit laatste geval mag de eis echter niet meer dan driemaal de geraamde waarde van de opdracht inhouden.
  • Een aanbesteder mag opdrachten niet meer clusteren, zodat kleinere bedrijven ook kans maken op gunning.
  • Iedere aanbestedingsprocedure is volledig uitgeschreven in het Aanbestedingsreglement Werken 2012, zodat het voor iedereen duidelijk is hoe de procedure behoort te verlopen.
  • Ondernemers kunnen met een ‘eigen verklaring’ aangeven dat zij voldoen aan de gestelde eisen. Uitsluitend de winnende ondernemer moet de originele bewijsstukken aanleveren wanneer hiernaar wordt gevraagd.
  • Aanbestedingen moeten in beginsel worden gegund op grond van de ‘economisch meest voordelige inschrijving’, waarbij ook andere aspecten dan alleen de laagste prijs (zoals milieu en werkgelegenheid) een rol spelen.

 

De Aanbestedingswet bepaalt overigens ook dat alle aanbestedingen en aankondigingen van de overheid geplaatst moeten worden op www.TenderNed.nl.

 

Vragen?
Heeft u vragen over de nieuwe aanbestedingswet? Neem dan contact op met één van onze juristen.