18 maart 2014

Nationale heffing overdrachtsbelasting valt niet binnen toepassingsgebied EU-recht

NL Nieuws Nationale heffing overdrachtsbelasting valt niet binnen toepassingsgebied EU-recht

Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden oordeelt dat de heffing van overdrachtsbelasting niet aan het ‘Handvest van de grondrechten van de EU' kan worden getoetst. De nationale heffing van overdrachtsbelasting valt namelijk niet binnen het toepassingsgebied van het EU-recht.

 

Aan een echtpaar wordt bij notariële akte van 6 juni 2011 een woning geleverd. De te betalen overdrachtsbelasting bedraagt 6%. Volgens de echtgenoten vormt de heffing van overdrachtsbelasting inbreuk op het recht van eigendom als bedoeld in het Handvest van de grondrechten van de EU. Verder stellen zij dat het met ingang van 15 juni 2011 verlaagde tarief van 2% ook in hun geval van toepassing is.

 

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat het verlaagde tarief van 2% niet van toepassing is op de verkrijging van de woning door het stel. Volgens de rechtbank is er namelijk geen strijd met het gelijkheidsbeginsel. De rechtbank overweegt hierbij dat de tariefsverlaging vanaf 15 juni 2011 voor alle belaste verkrijgingen van woningen geldt. Hieraan doet ook niet af dat terugwerkende kracht aan de verlaging is verleend. Verder merkt de rechtbank nog op dat het Handvest niet van toepassing is op de casus van het echtpaar.

 

Hof Arnhem - Leeuwarden oordeelt dat de heffing van overdrachtsbelasting niet aan het Handvest kan worden getoetst. Het hof overweegt hierbij dat de nationale heffing van overdrachtsbelasting niet binnen het toepassingsgebied van het EU-recht valt. Ook tast art. 1 Eerste Protocol EVRM volgens het hof niet het recht van Nederland aan om belasting te heffen, mits daarbij de in het EVRM gegarandeerde rechten worden gerespecteerd. Het hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank.