18 juni 2013

Modernisering van de Ziektewet kan een duur grapje worden

NL Nieuws Modernisering van de Ziektewet kan een duur grapje worden

Controleer de UWV lijst van ex-werknemers met een ZW-uitkering! Werkgevers die de gegevens, welke het UWV gebruikt om de premies voor de nieuwe Ziektewet en de bestaande WGA vast te stellen, niet goed controleren kunnen zich ernstig benadelen. Wij verwachten dat een aanzienlijk deel van de gegevens die het UWV heeft vastgesteld over het jaar 2012 over ex-werknemers niet klopt.

 

Komende maanden zal het UWV de werkgevers een lijst toesturen van ex-werknemers die in 2012 een Ziektewetuitkering ontvingen. Op basis daarvan wordt voor 2014 de gedifferentieerde premie ZW en WGA vastgesteld die u als werkgever moet betalen.

 

Modernisering Ziektewet
Vanaf 2014 komt er naast de huidige gedifferentieerde WGA-premie (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten), die betrekking heeft op werknemers die in vaste dienst waren, ook een premie voor werknemers met een tijdelijk contract (Ziektewet- en WGA-flex) die tijdens of net na beëindiging een ziektewetuitkering hebben ontvangen. Bovendien is in de nieuwe Ziektewet geregeld dat werkgevers meer premie gaan betalen naarmate er meer ex-werknemers in de Ziektewet of WIA terechtkomen. Dit alles kan er voor zorgen dat de premies en dus de loonkosten zeer fors gaan stijgen.

 

Lijst ex-werknemers met tijdelijk dienstverband
Werkgevers ontvangen een lijst met BSN-nummers van ex-werknemers die in 2012 een Ziektewetuitkering ontvingen van het UWV na afloop van het (tijdelijk) dienstverband. Op basis van deze uitkeringen wordt de sectorpremie ZW en WGA (vast en flex) premie berekend. Voor de ZW uitkering voor (zowel vaste als tijdelijke ex-werknemers) betalen werkgevers een sectorpremie die afhankelijk is van de uitkeringshoogte en naar gelang de werkgever ingedeeld wordt in een kleine (tot 10 werknemers), middelgrote (10 tot 100 werknemers) of grote (100 of meer werknemers) werkgever.

 

Beschikkingen direct opvragen en tijdig bezwaar maken
Onze ervaring is dat in de polisadministratie nog veel fouten zitten en dat de lijst van het UWV daarom goed moet worden gecontroleerd. John Boer, adviseur bij Grant Thornton: “Wij adviseren de werkgever om op basis van de lijsten direct alle beschikkingen op te vragen. Dat moet binnen 4 weken na ontvangst van de lijst. Als er dan blijkt dat ten onrechte uitkeringen worden toegerekend moet er vervolgens binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt. Zo niet, dan kan de premie de komende  jaren veel te hoog worden vastgesteld ”

 

Wilt u meer weten over de gevolgen van de modernisering van de Ziektewet, neem dan contact op met uw vaste contactpersoon of met één van onze HR Services specialisten.