11 december 2013

Memorie van antwoord pakket Belastingplan 2014 naar Eerste Kamer

NL Nieuws Memorie van antwoord pakket Belastingplan 2014 naar Eerste Kamer

In de memorie van antwoord bij het Belastingplan 2014 c.a. die staatssecretaris Weekers van Financiën naar de Eerste Kamer heeft gestuurd, gaat hij in op de vragen die zijn gesteld door de Eerste Kamercommissie voor Financiën. Weekers laat onder meer weten dat hij van plan is de mogelijkheid van gedeeltelijke afkoop van een stamrecht in de wettekst duidelijker tot uitdrukking te brengen. Dit zal gebeuren in de Fiscale verzamelwet 2014.

 

Constructies met kruislingse schenkingen met de intentie om aan één begiftigde meer dan € 100.000 te schenken en zo de vrijstelling van maximaal € 100.000 meerdere keren te gebruiken, zullen worden bestreden.

 

Met de banken gaat de staatssecretaris in gesprek over boetevrij aflossen. De vrijstelling schenkbelasting geldt ook voor een in het buitenland gelegen eigen woning. Over de fiscale aftrek specifieke zorgkosten merkt de staatssecretaris op dat hij de voortzetting van een afschrijvingsregeling zal eerbiedigen. Vooruitlopend op een wettelijke verankering zal hij dit in een beleidsbesluit vastleggen.

 

Verder gaat de staatssecretaris onder andere in op het inkomensbeleid, de wijzigingen in de energiebelasting, de accijnzen, de leidingwaterbelasting, oldtimers en de herziening keuzeregeling buitenlandse belastingplichtigen.

Ook de Overige fiscale maatregelen 2014, de Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit en de Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente komen aan bod.