24 april 2013

Geen gunstige btw-correctie voor privégebruik milieuonvriendelijke auto

NL Nieuws Geen gunstige btw-correctie voor privégebruik milieuonvriendelijke auto

Een groot aantal ondernemers heeft bezwaar gemaakt tegen de correctie privégebruik auto voor de periode vóór 1 juli 2011. Aanleiding was dat er volgens de Rechtbank Haarlem en het Hof Amsterdam sprake zou zijn van ongelijke behandeling tussen gebruikers van auto’s zonder en mét verlaagde CO2-uitstoot. De Hoge Raad is het hier volkomen mee eens. Maar helaas, er is nog altijd een groot verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen.


Aanleiding
In het meest gunstige geval hoefde de gebruiker van een auto met een zeer lage CO2-uitstoot helemaal geen correctie voor de btw toe te passen, terwijl een gebruiker van een auto zonder verlaagde uitstoot 12 procent btw van 25 procent van de cataloguswaarde van die auto moest terugbetalen aan de belastingdienst. Vanuit het oogpunt van heffing van btw zou er volgens velen geen verschil mogen bestaan tussen het privégebruik van een auto met een lage CO2-uitstoot en andere auto’s.

 

Hoge Raad
De Hoge Raad stelt voorop dat een regeling die bedoeld is om het milieu te beschermen niet toegepast mag worden om het privégebruik van een auto vast te stellen. Immers, de mate van CO2-uitstoot is daarvoor niet relevant. Wat dat betreft is het gelijk aan de belastingplichtige. Echter, de Hoge Raad verbindt daar niet de conclusie aan dat belanghebbende in deze zaak eveneens recht heeft op de gunstige btw-correctie. Integendeel, omdat de begunstiging van milieuvriendelijke auto's in strijd is met Europees recht, zou een verdere uitbreiding van de begunstiging een nog omvangrijkere inbreuk op de btw-regelgeving betekenen. Bovendien zou zo'n uitbreiding in strijd zijn met de op zich aanvaardbare milieudoelstelling. Het voorgaande brengt mee dat de ongeoorloofde begunstiging van de bevoordeelde groep (berijders van ‘schone’ auto’s) moet worden gestaakt, hetgeen de staatssecretaris heeft gedaan met een wetswijziging per 1 juli 2011.


Afwikkeling
Ondanks dat het onderscheid tussen zuinige en onzuinige auto's niet is toegestaan op het gebied van de btw, kunnen ondernemers deze uitspraak niet gebruiken voor btw-correcties van vóór 1 juli 2011. De Hoge Raad heeft de kwestie in het voordeel van de belastingdienst beslecht en daarmee het startsein gegeven om de bezwaarschriften af te doen voor zover deze zien op de oude, tot 1 juli 2011 geldende regeling. Binnenkort zullen de eerste afwijzingen op het bezwaar worden verstuurd. Dat betekent dat over die periode alsnog de van toepassing zijnde bijtelling toegepast moet worden voor zover dat nog niet was gebeurd.