01 mei 2013

Gebruikelijk loon voor dga die fulltime kok is

NL Nieuws Gebruikelijk loon voor dga die fulltime kok is

Een dga die naast zijn fulltime dienstbetrekking nog bij zijn werkmaatschappij(en) werkt, weet niet aannemelijk te maken dat zijn inkomen lager ligt dan het gebruikelijk loon. Dat oordeelt Hof Arnhem-Leeuwarden.

 

Belanghebbende is dga van een holding met twee werkmaatschappijen (D bv en E bv). De dga heeft in 2006 tot de datum waarop E bv failliet is verklaard voor E bv gewerkt en daarna voor D bv. D bv is in 2009 ontbonden. De dga werkt verder fulltime als kok bij een hotel. Hij dient over 2006 geen aangifte inkomstenbelasting in. Pas nadat de inspecteur hem ambtshalve een aanslag heeft opgelegd, waarbij het loon van de dga is verhoogd met een gebruikelijk loon van € 39.000, dient de dga in de bezwaarfase een aangifte in.

Hof Arnhem-Leeuwarden beslist dat de dga niet de vereiste aangifte heeft gedaan, zodat de inspecteur bevoegd is ambtshalve een aanslag op te leggen naar een inkomen dat gebaseerd is op een redelijke schatting. Tot het inkomen behoort ook een gebruikelijk loon van € 39.000. De dga maakt niet aannemelijk dat het gebruikelijk loon lager ligt in verband met een kortere looptijd van de fictieve dienstbetrekkingen bij D bv en E bv, dan wel een parttime-factor.

 

De twee fictieve dienstbetrekkingen vormen samen een volledige dienstbetrekking, aldus het hof. Dat de dga daarnaast als kok werkt, doet hieraan niet af. Ten overvloede wijst het hof erop dat de feiten erop wijzen dat het door de dga feitelijk genoten loon circa € 50.000 bedraagt. De inspecteur vermindert het gebruikelijk loon nog wel met het bedrag dat hij bij D bv heeft genoten aan loon (€ 6.293). In zoverre is het beroep van de dga gegrond.