13 mei 2013

Eerste Kamer neemt wetsvoorstel uitstel van betaling exitheffingen aan

NL Nieuws Eerste Kamer neemt wetsvoorstel uitstel van betaling exitheffingen aan

Op dinsdag 7 mei 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel uitstel van betaling exitheffingen. Dit wetsvoorstel wijzigt de Invorderingswet 1990 als gevolg van een arrest van het Hof van Justitie EU (National Grid Indus, 29 november 2011, C-371/10).

Het HvJ EU heeft in dit arrest beslist dat bij verplaatsing van de feitelijke leiding van een vennootschap het land van vertrek de verschuldigde belasting mag vaststellen over het voordeel ter zake van de vermogensbestanddelen die in het kader van de verplaatsing overgaan naar het andere land en ter zake daarvan een belastingaanslag mag opleggen.


Om de belastingschuldige deze keuzemogelijkheid te bieden wordt voorgesteld de Invorderingswet 1990 met terugwerkende kracht tot en met 29 november 2011 aan te passen.

Vooruitlopend op deze wetswijziging is reeds een beleidsbesluit uitgebracht.