26 november 2013

Doorstart middels pré-pack: de mogelijkheden en aandachtspunten

NL Nieuws Doorstart middels pré-pack: de mogelijkheden en aandachtspunten

Een faillissement betekent in de huidige economische omstandigheden vaak het einde van een onderneming en daarmee een verlies voor de economie. Er verdwijnen immers de nodige arbeidsplaatsen en er vindt kapitaalvernietiging plaats. Nu er in Nederland door verschillende rechtbanken de mogelijkheid is geschapen om vóór faillissement een en ander te regelen middels een zogenaamde pré-pack, is het realiseren van een doorstart makkelijker. Ronald van der Graaf, manager Corporate Finance bij Grant Thornton, legt uit wat de mogelijkheden en de aandachtspunten zijn bij een pré-pack.


Wat is een pré-pack?
“Een pré-pack is een insolventieprocedure die ontleend is aan het Angelsaksisch rechtssysteem, maar die in Nederland nog geen wettelijke basis kent. De huidige faillissementswet verzet zich hier echter niet tegen. Een voorstel tot wijziging van deze wet is reeds ingediend,” aldus Ronald van der Graaf. “Kort gezegd houdt een pré-pack in dat de toekomstige curator voor het uitspreken van het faillissement in de gelegenheid is een activa transactie voor te bereiden waaraan direct na de faillietverklaring uitvoering wordt gegeven. Daarmee kan de schade als gevolg van het faillissement worden voorkomen dan wel worden beperkt, omdat een hogere opbrengst kan worden gerealiseerd en de onderneming direct, buiten faillissement, kan worden voortgezet. Zo kan zoveel mogelijk waarde en werkgelegenheid worden behouden,” licht Ronald van der Graaf verder toe.


Casus
“Recentelijk hebben we een klant met succes begeleid in de doorstart middels een pré-pack,” aldus Ronald van der Graaf. De cruciale elementen hierbij waren:

 • het faillissement moet onafwendbaar zijn;
 • de schuldeisers (crediteuren, bank, et cetera) moeten bij de doorstart beter af zijn dan bij een faillissement zonder pré-pack;
 • overname/verkoop activa aan een andere partij mag naar verwachting niet meer opleveren;
 • er moet een goede levensvatbare business case zijn voor de onderneming na de doorstart;
 • overeenstemming over de prijs met zowel de stille bewindvoerder als met de bank (pandrecht);
 • kapitaal voor financiering van de doorstart vanuit private equity partij.

 

Proces met veel belangen
Ronald van der Graaf: “Bij een pré-pack zijn veel verschillende partijen betrokken. Denk bijvoorbeeld aan de ondernemer, bank, investeerder, de stille bewindvoerder en rechter-commissaris. Deze belangen komen soms overeen, maar kunnen vaak ook (fors) uiteenlopen, wat het proces niet altijd makkelijk maakt. Daarbij is ook de veelal korte tijd waarin de pré-pack gerealiseerd moet worden een cruciale factor.”


Aandachtspunten
Bij een doorstart via een pré-pack gelden heel wat aandachtspunten:

 • de prijs die betaald moet worden aan de stille bewindvoerder in geval van pré-pack is doorgaans hoger dan bij bieding op failliete boedel ná faillissement;
 • het voordeel moet zijn het behoud van meer omzet, klanten en de juiste personeelsleden;
 • doorstart brengt kosten met zich mee (stille bewindvoerder, advocaat, begeleiding pré-pack);
 • de ondernemer moet letten op het eigendomsvoorbehoud van leveranciers (ophalen voorraden die nog niet zijn betaald);
 • bestaande zekerheidsrechten zoals pandrecht bij de bank of andere kredietverschaffers;
 • de oude vennootschap wordt opgeheven middels faillissement. Dit kan reputatieschade opleveren voor bestuurders/aandeelhouders;
 • stille bewindvoerder is tevens curator en kijkt ná de doorstart naar mogelijke aansprakelijkheid van de bestuurders;
 • indien belastingen, sociale lasten en pensioenpremies niet tijdig zijn betaald of hiervoor niet tijdig betalingsonmacht is gemeld, geldt altijd persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders(!);
 • oude crediteuren vallen in failliete boedel, echter vanuit commerciële overwegingen zal doorstart van de vennootschap soms toch compensatie willen/moeten geven (dus minder financieel voordeel).