07 oktober 2013

De (toekomstige) positie van de flexwerker

NL Nieuws De (toekomstige) positie van de flexwerker

Uit recent onderzoek van het economisch onderzoeksbureau SEO is gebleken dat flexwerkers minder vaak doorstromen naar een vaste baan en minder scholing aangeboden krijgen. Daarom heeft minister Asscher een aantal wetsvoorstellen ingediend om de positie van de flexwerker te versterken en schijnconstructies tegen te gaan.

 

Minimumloon voor opdrachtnemers
Op 2 mei 2013 is er een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd, dat er in hoofdlijnen op neerkomt dat naast ‘gewone’ werknemers straks ook opdrachtnemers, die op basis van een opdrachtovereenkomst werken, recht hebben op ten minste het wettelijk minimumloon. Hierdoor wordt het bereik van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag verruimd. Nu is het wettelijk minimumloon alleen van toepassing op de opdrachtovereenkomst als het werk door één en dezelfde persoon wordt verricht. Dit criterium blijkt in de praktijk gemakkelijk te omzeilen, daarom komt dit te vervallen. Andere aanvullende criteria die gelden om het wettelijk minimumloon te moeten betalen zijn dat er maximaal sprake is van twee opdrachtgevers en dat de duur van de opdracht minstens drie maanden is. Deze criteria zijn ook in het wetsvoorstel geschrapt.
Het wetsvoorstel is niet van toepassing op zelfstandige opdrachtnemers (ZZP-ers). Van ZZP-ers wordt verwacht dat zij zelf invloed kunnen uitoefenen op de hoogte van hun tarieven en daarmee een minder kwetsbare positie innemen.

 

Flexibiliteit en zekerheid
Het wetsontwerp ‘Werk en Zekerheid’ ziet onder meer op het oneigenlijke gebruik van flexibele arbeidsvormen en op wijzigingen in het ontslagrecht en de WW. In de nieuwe plannen van de regering staat:

  • dat werknemers met een tijdelijk contract eerder aanspraak kunnen maken op een vaste aanstelling. (in plaats van na drie jaar, al na twee jaar);
  • het aantal opeenvolgende arbeidscontracten voor bepaalde tijd wordt teruggebracht van drie naar twee;
  • de proeftijd, waarbij aan het begin van het dienstverband de arbeidsovereenkomst te allen tijde mag worden opgezegd, wordt verboden bij een arbeidsovereenkomst van minder dan zes maanden;
  • als u gebruik maakt van vaste contracten, dan wordt u beloond met lagere WW-premies. Hierdoor wordt het voor u goedkoper en aantrekkelijker om vaste krachten in dienst te nemen.

 

Ontslagrecht en vergoeding
Werknemers met een tijdelijk contract krijgen net als ‘vaste’ werknemers een wettelijk genormeerde ontslagvergoeding als hun arbeidsovereenkomst na twee jaar afloopt. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de duur van het dienstverband en moet worden ingezet voor scholing. Deze vergoeding moet het werknemers makkelijker maken om naar een andere baan of een ander beroep over te stappen.