22 oktober 2013

De regels voor het indienen van de jaargegevens 2013 notariaat

NL Nieuws De regels voor het indienen van de jaargegevens 2013 notariaat

Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft een verduidelijking gepubliceerd van de regels voor het indienen van de jaargegevens 2013. Op grond van artikel 24 Wet op het notarisambt (Wna) dient de notaris binnen vier maanden na afloop van elk boekjaar een verslag in bij het BFT ten aanzien van zowel het kantoorvermogen als zijn privévermogen. Het verslag gaat vergezeld van een verklaring dan wel mededeling die is afgegeven door een accountant.

 

In de Regeling op het notarisambt (de ministeriële regeling die op 1 januari van dit jaar in werking is getreden) worden nadere regels gesteld betreffende de inhoud van het verslag en van de verklaring respectievelijk mededeling.

 

Nieuwe financiële verordening
Omdat op dit moment door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) nog wordt gewerkt aan de nieuwe financiële verordening, gelden de nadere regels van artikel 2 lid 4 Regeling op het notarisambt over het rapport van feitelijke bevindingen nog niet voor de indiening van jaargegevens over het boekjaar 2013. Voor dat boekjaar gelden de bepalingen zoals opgenomen in de Administratieverordening (voor kantoren met een gebroken boekjaar betreft dit het boekjaar 2013/2014). Deze werkwijze is in overleg met de KNB tot stand gekomen.

Hierdoor moet de notaris voor dit boekjaar aan de stukken van artikel 24 lid 4 Wet op het notarisambt een verslag van een onderzoek daarover van een accountant zoals bedoeld in artikel 8 van de Administratieverordening (dat wil zeggen de administratiemededeling) toevoegen. Indien van toepassing moet daarnaast een IDS-mededeling worden ingediend.

Bepalingen accountantsverklaring gelden wel

De bepalingen die gaan over de accountantsverklaringen die vereist zijn voor het indienen van de stukken over het kantoorvermogen (dat wil zeggen een controle- of beoordelingsverklaring), zoals bepaald in artikel 2, leden 1, 2 en 3 van de Regeling op het notarisambt, zijn wel van toepassing. Deze regelgeving gaat in vanaf boekjaar 2013. Voor kantoren met een gebroken boekjaar betreft dit het boekjaar 2013/2014. Ook gelden de bepalingen die gaan over de accountantsverklaringen die nodig zijn bij het indienen van de stukken omtrent het privévermogen (dat wil zeggen een samenstellingsverklaring bij persoonlijke vennootschappen), zoals bepaald in artikel 2, leden 1, 2 en 3 van de Regeling op het notarisambt. Deze regelgeving gaat eveneens in vanaf boekjaar 2013. Voor de indiening van de kwartaalcijfers verandert er voorlopig niets, totdat daarover is gecommuniceerd.