19 juni 2014

BTW bij eerste terhandstellinggesprek (vanaf 1 januari 2014)

NL Nieuws BTW bij eerste terhandstellinggesprek (vanaf 1 januari 2014)

Door Stefan van Huizen AA

 

Situatie
Het eerste-terhandstellinggesprek is per 1 januari 2014 door de NZa als separate zorgprestatie gedefinieerd. De KNMP heeft op 30 december 2013 over het van toepassing zijnde BTW-tarief op haar website onderstaande tekst gepubliceerd.

Tekst publicatie KNMP
“In 2012 en 2013 was de eerste terhandstelling een deelprestatie bij de prestatie ‘Terhandstelling’. Hierop was het lage BTW percentage van 6% van toepassing. In 2014 is het eerste terhandstellinggesprek een separate prestatie. De werkzaamheden door de apotheek rond de eerste terhandstelling wijzigen vanaf 2014 niet. De KNMP vindt de nieuwe definitie als separate zorgprestatie geen reden om de BTW behandeling te veranderen. Het eerste-terhandstellinggesprek is volgens de nieuwe NZa-prestatiebeschrijving namelijk onlosmakelijk verbonden aan de verstrekking van een UR-geneesmiddel.  De prestatie mag alleen in rekening worden gebracht als het geneesmiddel wordt geleverd en gedeclareerd en als aan de vakinhoudelijke voorwaarden is voldaan. De BTW behandeling van het geneesmiddel gaat dan volgens de regelgeving over op de dienst die hierbij hoort: het gesprek. Het is de verantwoordelijkheid van de apotheek, als partij die de prestatie levert, om een correcte BTW behandeling toe te passen. Omdat er bij zorgverzekeraars verschillende zienswijzen leven over de BTW behandeling van deze prestatie, kaartte de KNMP deze kwestie aan bij Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Dit heeft nog niet tot een standpunt van ZN geleid. ZN inventariseert momenteel de zienswijze binnen haar achterban. Vooralsnog zien wij geen reden om af te wijken van de huidige BTW opslag van 6%.”


Mening Grant Thornton.
Wij kunnen ons vinden in de conclusie van het KNMP met de volgende aanvulling. Aangezien het eerste-terhandstellinggesprek onlosmakelijk is verbonden met de verstrekking van het UR geneesmiddel zal de vergoeding voor het gesprek (en de vergoeding voor het UR geneesmiddel) naar onze mening altijd belast zijn met 6% btw.


Er is in theorie dus geen situatie mogelijk dat er alleen een eerste-terhandstellinggesprek plaatsvindt zonder uitreiking van een UR geneesmiddel. Mocht die situatie zich (in een uitzonderlijk geval) toch voordoen dan is die vergoeding volgens de huidige wetgeving vrijgesteld van BTW. Deze vrijstelling  houdt nl. verband met de in de wet opgenomen vrijstelling op diensten ten aanzien van de gezondheidskundige verzorging van de mens door in het BIG register opgenomen beoefenaren van een medisch of paramedisch beroep.


Het is ons echter bekend dat zorgverzekeraar Menzis als enige de 6% BTW niet vergoed als het eerste terhandstellinggesprek gedeclareerd wordt. In de situatie dat er geen UR geneesmiddel verstrekt is, is dit juist. Er zou dan namelijk ook niet met BTW gedeclareerd mogen worden. Is het geneesmiddel aansluitend aan het gesprek wel verstrekt (wat dus de meest voorkomende of misschien zelfs de enige situatie kan zijn) dan dient de vergoeding incl. 6% btw gedeclareerd te worden bij de zorgverzekeraar èn naar onze mening door de zorgverzekeraar ook incl. 6% btw uitbetaald te worden.

 

Het KNMP heeft naar aanleiding van dit afwijkende standpunt (van Menzis) nog overleg met ZN. Wij wachten verdere berichtgeving van het KNMP over dit onderwerp af. Het btw standpunt wat Menzis inneemt om ook geen btw te vergoeden op een eerste terhandstellinggesprek mèt uitreiking van een UR geneesmiddel is volgens ons onjuist. Heeft u een contract met Menzis afgesloten dan zijn wij van mening dat u altijd btw verschuldigd bent over uw vergoeding.  Ter behoud van rechten kan overwogen worden om bezwaar te maken tegen de eigen BTW aangifte.


Inmiddels (mei 2014) is bekend dat alle verzekeraars overstag zijn gegaan en toch de btw gaan vergoeden over het 1e terhandstellinggesprek.