13 mei 2013

Beleidsbesluit keuzeregeling buitenlandse belastingplichtigen geactualiseerd

NL Nieuws Beleidsbesluit keuzeregeling buitenlandse belastingplichtigen geactualiseerd

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft een nieuw besluit gepubliceerd over de keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen. Als de buitenlandse belastingplichtige gebruik maakt van de keuzeregeling heeft dat tot gevolg dat hij zijn wereldinkomen moet opgeven voor de belastingheffing in Nederland.

Bij de opgave van het inkomen uit werk en woning worden de per saldo negatieve inkomsten uit de in het woonland gelegen eigen woning in mindering gebracht. Deze negatieve inkomsten uit de buitenlandse eigen woning kunnen op grond van de huidige regeling worden teruggenomen als er (in een toekomstig jaar per saldo) sprake is van positieve ‘buitenlandse' inkomsten.

Ook kunnen ze worden teruggenomen als de belastingplichtige in latere jaren niet meer kiest voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige. De staatssecretaris acht die terugname voor buitenlandse belastingplichtigen van wie het inkomen voor 90% of meer in Nederland is belast, in strijd met het EU-recht.

Vooruitlopend op aanpassing van de wetgeving keurt de staatssecretaris nu goed dat bij buitenlandse belastingplichtigen van wie het inkomen voor 90% of meer in Nederland belast is en bij wie op grond van de keuzeregeling de negatieve inkomsten uit de buitenlandse eigen woning in mindering op het inkomen uit werk en woning zijn gekomen, deze negatieve inkomsten uit eigen woning niet (in enig jaar) worden teruggenomen.

Daarnaast heeft de staatssecretaris besloten om enkele aanpassingen op te nemen voor buitenlandse belastingplichtigen die voldoen aan de 90%-eis maar die tevens nog inkomsten hebben die niet in Nederland belast zijn. Die aanpassingen hebben betrekking op de berekeningswijze van de toe te passen belastingvermindering.

Het nieuwe besluit is een actualisering van het besluit van 2 juni 2012, nr. DGB 2012/2190M.