04 juli 2013

Belastingverdragen: stand van zaken

NL Nieuws Belastingverdragen: stand van zaken

Nederland sluit of herziet regelmatig belastingverdragen met andere landen. Bijgaand een korte selectie van relevante wijzigingen in belastingverdragen op het terrein van de loon- en inkomstenbelasting.

 

China
De Staatssecretaris van Financiën heeft op 31 mei in Peking het vernieuwde verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen Nederland en China ondertekend. Dit gewijzigde verdrag zal ook van toepassing zijn op het Caribische gebied van Nederland. Verwacht wordt dat het nieuwe verdrag van toepassing zal zijn vanaf 1 januari 2014. Belangrijke wijzigingen in het verdrag luiden als volgt:

 

  • Inkomsten ontvangen uit een dienstbetrekking aan boord van een schip of een vliegtuig mogen slechts worden belast in de vestigingsstaat van de werkgever en niet langer in de woonstaat van de werknemer.
  • Nederland zal voor beloningen van bestuurders een verrekening geven in plaats van een vrijstelling. Pensioenen mogen in de bronstaat worden belast, indien premies in de bronstaat in aftrek zijn gebracht.
  • De uitwisseling van informatie is in lijn gebracht met het OESO model.

 

Duitsland

Het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland is thans ter goedkeuring voorgelegd aan de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dit verdrag 1 januari 2014 in werking zal treden. Dit verdrag zal een invloed hebben op de verdeling van heffingsrechten op tal van terreinen:

 

  • het nieuwe verdrag voorziet in een uitgebreide grensarbeidersregeling; en
  • dubbele belasting van directeuren- en commissarissenbeloningen wordt voorkomen door de verrekeningsmethode (in plaats van de vrijstellingsmethode).

 

Grant Thornton organiseert geregeld seminars waarin wordt ingegaan op de precieze gevolgen van dergelijke verdragen, hou hiervoor onze website in de gaten.

 

Noorwegen
Een belangrijke wijziging in dit verdrag is dat het heffingsrecht over pensioenen wordt toegewezen aan de staat die de opbouw van de pensioenrechten heeft gefaciliteerd. Wij verwachten dat het protocol in 2014 in werking zal treden, helemaal zeker is dat echter nog niet.

 

Heeft u vragen over belastingen in het buitenland, neem dan contact op met uw vaste contactpersoon of met één van onze HR Services specialisten.