23 december 2014

Belastingcontroles WVA; Belastingdienst en werkgevers staan lijnrecht tegenover elkaar

NL Nieuws Belastingcontroles WVA; Belastingdienst en werkgevers staan lijnrecht tegenover elkaar

Door Aard-Jan Voortman Senior Tax Advisor bij Grant Thornton.

 

De afgelopen periode heeft de Belastingdienst veel onderzoeken uitgevoerd naar de rechtmatigheid van de geclaimde afdrachtvermindering onderwijs. Deze onderzoeken leiden soms tot omvangrijke (negatieve) correcties. Met name de zorgsector, de transportsector en de uitzendbranche wordt zwaar getroffen. 

 

De Wet vermindering afdracht loonbelasting en premies volksverzekeringen (WVA)
De overheid gaf tot en met 2013 een loonbelastingvermindering aan werkgevers die hun werknemers scholing aanboden. Dit gebeurde via de zogenoemde WVA. Deze regeling is inmiddels afgeschaft en vervangen door de Subsidieregeling Praktijkleren.

 

Via de WVA konden werkgevers een deel van de door hen gemaakte scholingskosten terugkrijgen van de Belastingdienst. Deze teruggave geschiedde via een vermindering van de maandelijks af te dragen loonbelasting. De wet kende een aantal verschillende soorten onderwijs waarvoor de afdrachtvermindering van toepassing was. De meest voorkomende afdrachtvermindering bedroeg zo'n € 2.700 per FTE per jaar voor een opleiding via een beroepsbegeleidende leerweg in het MBO of een leerwerktraject in het HBO.

 

Controles
Het accent van de controles ligt op de afdrachtvermindering onderwijs die werkgevers hebben geclaimd voor opleidingen in het mbo-onderwijs. De Belastingdienst controleert niet alleen de administratie, maar ook de opleiding en de opleidingsactiviteiten. Los van de vraag of de Belastingdienst dit überhaupt mag doen, levert deze handelwijze voor werkgevers een praktisch probleem op omdat veel informatie over de opleiding niet bij hen aanwezig is, maar bij de onderwijsinstellingen die zij hebben ingeschakeld.

 

Veel voorkomende correctiepunten tijdens de controles zijn:

  • er is geen erkende MBO/HBO-opleiding gevolgd;
  • de onderwijsactiviteiten sluiten niet aan bij het kwalificatiedossier;
  • er is geen diplomagerichte opleiding gevolgd, maar slechts een deel van de opleiding;
  • er is onvoldoende vastlegging van de onderwijsactiviteiten waardoor onder andere geen inzicht bestaat in de gemaakte studie-uren;
  • de vooropleiding van de studenten staat inschrijving in de opleiding niet toe;
  • vormgebreken aan de juridische documenten samenhangend met de opleiding.

 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft onlangs een uitspraak gedaan waarbij de Belastingdienst in het ongelijk is gesteld met betrekking tot het punt van het niet-diploma gericht opleiden. Onduidelijk is of de Staatssecretaris beroep in cassatie zal instellen.

 

Gelet op de aard van de correctiepunten is de controle niet zuiver administratief, maar is ook kennis van het onderwijs en onderwijsproces onontbeerlijk.
Het is dan ook wenselijk het verweer in de controle en/of de bezwaar- en beroepsfase samen op te trekken met het opleidingsinstituut waar de opleiding is ingekocht.

 

Een aantal van de genoemde punten is namelijk te weerleggen met informatie die bij de onderwijsinstellingen beschikbaar is. Daarnaast kunnen zij een toelichting geven op de vormgeving van de opleiding en de wet- en regelgeving die onderwijskundig gezien op deze opleidingen van toepassing is geweest.

 

Overige aspecten
De controles van de Belastingdienst staan niet op zichzelf. De onderwijsinspectie controleert bij de onderwijsinstellingen (i) de kwaliteit van het onderwijs, (ii) de kwaliteit van de examinering en (iii) naleving van wet- en regelgeving. De uitkomsten van deze controles worden door de Belastingdienst gebruikt in haar eigen controle. Een negatief oordeel over de opleiding van de onderwijsinspectie, kan hierdoor effect hebben op de door de werkgevers geclaimde afdrachtvermindering.

 

In een aantal gevallen loopt er ook een strafrechtelijk onderzoek. Dit onderzoek raakt alle betrokken partijen, maar in ieder geval wordt de werkgever en de onderwijsinstelling in het onderzoek betrokken

 

Beheersing risico
Ook als de Belastingdienst nog geen onderzoek heeft aangekondigd, lijkt het raadzaam de administratie rond opleidingen waarvoor u de afdrachtvermindering onderwijs hebt toegepast, te laten beoordelen door ons. Waar mogelijk kan de administratie worden aangevuld met informatie van onderwijsinstellingen en of de deelnemers aan de opleiding. Het risico op correcties kan daarmee worden verkleind.