11 april 2014

Behandeling buitenlandse sociale verzekeringen in nieuw besluit

NL Nieuws Behandeling buitenlandse sociale verzekeringen in nieuw besluit

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft een nieuw besluit gepubliceerd over de wijze van berekenen van het belastbare loon naar Nederlandse fiscale maatstaven als een werknemer onder het socialezekerheidsstelsel van een ander land valt.

 

Het nieuwe besluit is een actualisering van het besluit van 7 april 2009, nr. CPP2009/93M. De actualisering was nodig in verband met de Wet uniformering loonbegrip en het nieuwe artikel 11d Wet LB 1964. Vanaf 1 januari 2013 zijn werknemers over hun belastbare loon niet meer bijdrageplichtig voor de Zorgverzekeringswet. Het is de inhoudingsplichtige die de bijdrage Zvw verschuldigd is. Artikel 11d Wet LB 1964 bepaalt dat die bijdrage van de inhoudingsplichtige niet tot het loon van de werknemer behoort.

 

Dat heeft ook gevolgen voor werknemers die onder het socialezekerheidsstelsel van een ander land vallen. In het onderhavige besluit wordt onder meer op die gevolgen ingegaan. Daarnaast zijn enkele Duitse sociale verzekeringen toegevoegd aan de selectie van Duitse, Belgische en Luxemburgse sociale verzekeringen waarvoor specifieke fiscale gevolgen in het besluit staan vermeld.  

 

·         Besluit Staatssecretaris van Financiën, DGB 2014/144M, Stcrt. 2014, 9763