23 juli 2013

Advies Commissie vennootschapsrecht over modernisering nv-recht

NL Nieuws Advies Commissie vennootschapsrecht over modernisering nv-recht

De Commissie vennootschapsrecht adviseert aan de minister van Veiligheid en Justitie om op dit moment geen grote wijzigingen aan te brengen in het nv-recht. Wel ziet de Commissie een aantal verbeterpunten van technische aard.

 

Nadat een aantal jaren ervaring is opgedaan met de flex-bv kan beter worden beoordeeld of, en zo ja, aan welke wijzigingen in het nv-recht behoefte bestaat. Wel ziet de Commissie een aantal verbeterpunten van technische aard, die samenhangen met de vereenvoudiging en flexibilisering van het bv-recht.

 

Volgens de Commissie behoren de nv en de bv in wetstechnisch opzicht consistent te zijn. Daarbij noemt de Commissie een elftal verbeterpunten. Ook geeft de commissie in overweging om nader overleg te voeren met deskundigen uit de praktijk over onder andere de verhouding tussen Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht.