19 juni 2014

Aandachtspunten bij het werken met vakantiekrachten

NL Nieuws Aandachtspunten bij het werken met vakantiekrachten

Onderbezetting tijdens de zomer? Het inzetten van vakantiekrachten is een goede oplossing om een tijdelijk tekort aan personeel op te vangen. Dikwijls worden vakantiekrachten aangenomen zonder dat de afspraken geformaliseerd worden. Maar let op: ook op vakantiekrachten is de arbeidswetgeving van toepassing. Hier geven u een aantal aandachtspunten. 
 

Stel altijd een arbeidsovereenkomst op
Het inzetten van vakantiekrachten wordt vaak zonder een schriftelijke arbeidsovereenkomst gedaan. Dit is echter niet verstandig. Er kunnen gemakkelijk conflicten ontstaan met de vakantiekracht over de duur van de arbeidsovereenkomst en de arbeidsvoorwaarden, zoals salaris en vakantiegeld.

 

Bepaal soort overeenkomst
Maak een afweging wat voor afspraken u met de vakantiekracht maakt. Neemt u de vakantiekracht voor bepaalde tijd voor een vast aantal uren per week aan? Wilt u flexibeler zijn, overweeg dan een oproepovereenkomst aan te gaan voor nul uren of een minimaal aantal te werken uren.

 

Leg einddatum goed vast
Denk bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst aan het vastleggen van een duidelijke (objectief bepaalbare) einddatum. Sluit u 3 contracten voor bepaalde tijd achtereenvolgens met de vakantiekracht, dan geldt de 4e arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op grond van de huidige ketenregeling.

 

Uitsluiten doorbetaling loon
U kunt in de arbeidsovereenkomst ook vastleggen dat over de eerste 6 maanden doorbetaling van het loon wordt uitgesloten, wanneer de vakantiekracht niet wordt opgeroepen of wanneer de vakantiekracht wel is opgeroepen, maar door omstandigheden (gelegen bij werkgever) toch niet kan werken. Let op, deze bepaling ziet niet op de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte.

 

Loon en vakantiedagen
Vakantiekrachten hebben recht op een beloning van ten minste het minimumloon vermeerderd met 8 procent vakantietoeslag. Voor jeugdigen geldt er een minimumjeugdloon. Daarnaast bouwt een vakantiekracht ook vakantiedagen op over de uren die gewerkt zijn. Gezien de aard van het werk zullen deze dagen doorgaans niet worden opgenomen tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst, maar worden deze na afloop van het tijdelijke dienstverband uitbetaald. De wettelijke vakantiedagen mogen niet tijdens het dienstverband uitbetaald worden.

 

Toestemming bij minderjarige
Minderjarige werknemers onder de 16 jaar moeten formeel toestemming krijgen van de wettelijke vertegenwoordigers voor het afsluiten arbeidsovereenkomst. Ontbreekt deze toestemming, dan kan de wettelijke vertegenwoordiger de eerste 4 weken van het dienstverband de arbeidsovereenkomst vernietigen. Ook gelden voor minderjarige vakantiewerkers strengere eisen op grond van de Arbowetgeving en Arbeidstijdenwet. U kunt deze regels raadplegen in de brochure Vakantiewerk 2014 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Bijverdiengrenzen
De bijverdiensten van vakantiekrachten kunnen gevolgen hebben voor de kinderbijslag en/of studiefinanciering. Jongeren die 16 of 17 jaar oud zijn mogen per kwartaal maximaal 1.266 euro netto bijverdienen. In de zomermaanden ligt deze grens hoger en mag er 1.300 euro netto extra verdient worden zonder dat daarmee kinderbijslag voor de ouders komt te vervallen. Voor jongeren onder de 16 jaar geldt deze bijverdiengrens niet.

 

Voor de studiefinanciering geldt dat de student op jaarbasis maximaal 13.729,80 euro bruto mag bijverdienen om de studiefinanciering te behouden. Een student die meer dan dit bedrag verdient, moet het extra bedrag terugbetalen.