26 november 2013

30%-regeling in uitzendsituaties: let op!

NL Nieuws 30%-regeling in uitzendsituaties: let op!

Eén van de voorwaarden om de 30%-regeling toe te kunnen passen, is dat er een in Nederland gevestigde inhoudingsplichtige is voor de Wet op de Loonbelasting. In veel gevallen is de Nederlandse vestiging de inhoudingsplichtige. Maar let op: door de introductie van de verleggingsregeling en het Besluit extra territoriale werknemers is dit in internationale situaties niet altijd het geval.

 

30%-regeling
Werknemers die vanuit het buitenland worden aangeworven of naar Nederland worden uitgezonden en die specifieke kennis of ervaring hebben welke schaars is op de Nederlandse arbeidsmarkt, kunnen in aanmerking komen voor de 30%-regeling. Op basis van deze regeling is 30% van het salaris aan te merken als een belastingvrije vergoeding voor de (extra) kosten van tijdelijke tewerkstelling buiten het land van herkomst (de zogenaamde ‘extra territoriale kosten’).

 

Situatie tot 12 september 2013
Op basis van eerder goedkeurend beleid kon, bij een uitgezonden werknemer, de werkgever uit praktische overwegingen het Nederlandse onderdeel van het concern de rol van inhoudingsplichtige op zich laten nemen. In de praktijk werd hier dankbaar gebruik van gemaakt, omdat het betekende dat de buitenlandse werkgever zich niet in Nederland hoefde te registreren als inhoudingsplichtige.

 

Door de introductie van de zogenaamde ‘verleggingsregeling’ in de Wet op de Loonbelasting per 1 januari 2013 en het recent verschenen besluit ter zake van extraterritoriale werknemers is aan dit goedkeurend beleid helaas een eind gekomen.

 

Situatie vanaf 12 september 2013
Voor uitzendingen vanaf 12 september 2013 kan het Nederlandse concernonderdeel bij uitzendingen alleen worden aangemerkt als inhoudingsplichtige als u een ‘verleggingsbeschikking’ heeft verkregen van de inspecteur. Deze beschikking moet u aanvragen bij de Belastinginspectie waar het Nederlandse onderdeel van uw onderneming onder valt. De Belastingdienst heeft aangegeven hier streng mee om te gaan wanneer een 30%-regeling is aangevraagd op naam van het Nederlandse concernonderdeel, maar waarvoor er géén verleggingsbeschikking is afgegeven.

 

Onduidelijk is nog hoe de Belastingdienst tegen de eis van een verleggingsbeschikking aankijkt als er op basis van materieel werkgeverschap al sprake is van een inhoudingsplicht bij het Nederlands concernonderdeel.

 

Wat betekent dit voor u?
Dit betekent voor u een verzwaring van de administratieve lasten bij uitzendingen naar Nederland, waarbij het Nederlandse concernonderdeel als inhoudingsplichtige wordt aangemerkt voor toepassing van de 30%-regeling. Immers, u dient nu ook een verleggingsbeschikking aan te vragen bij uw inspecteur. Dit is overigens ook het geval in situaties waarbij géén gebruik gemaakt wordt van de 30%-regeling.

 

Voor meer informatie over de 30%-regeling kunt u terecht bij één van onze adviseurs.