23 december 2013

"Onafhankelijk privaat onderzoek vraagt om duidelijke spelregels"

NL Nieuws "Onafhankelijk privaat onderzoek vraagt om duidelijke spelregels"

Studie naar 20 jaar ‘goed forensisch onderzoek’
Peter Schimmel Grant Thornton Forensic & Investigation Services B.V. 

 

Ruim 20 jaar bestaat het vakgebied forensische accountancy. Voor Peter Schimmel van Grant Thornton Forensic & Investigation Services B.V. aanleiding om 34 topadvocaten om hun mening en ervaringen te vragen: wat maakt goed forensisch onderzoek? De conclusies, gebundeld in het boek ‘Feiten maken het recht’, maken duidelijk dat het tijd is voor duidelijke spelregels. "Veel rapporten druipen van waardeoordelen en suggesties, die onbevooroordeeld inzicht en waardering van de feiten ernstig belemmeren".

 

"In de wereld van privaat onderzoek wordt wat afgerommeld. Denk daarbij niet alleen aan bekende, onervaren ex-politici die worden gevraagd voor een onderzoekscommissie, maar ook aan ondernemingskameronderzoekers en forensisch accountants. Er zijn maar weinig onderzoeksrapporten waaruit duidelijk blijkt waartoe het onderzoek is bedoeld, wat het toetsingskader is, wat de precieze onderzoekshandelingen zijn geweest en waarom en voor wie de uitkomsten bedoeld zijn. Dat dit vaak ontbreekt, komt doordat in veel gevallen dit ook voor de onderzoekers niet geheel duidelijk is. Dergelijke vragen ontbreken simpelweg in veel gesprekken met de opdrachtgever. Bovendien druipen veel eindrapporten naar mijn mening van waardeoordelen en suggesties. Dat maakt het voor de gebruiker niet altijd mogelijk om onbevooroordeeld tot een eigen inzicht en waardering van de feiten te komen.

 

Kan een partijvertegenwoordiger onafhankelijk onderzoek doen?
Het verrichten van feitenonderzoek of waarheidsvinding ten behoeve van geschilbeslechting is een serieuze zaak. Toch hanteren de meeste onderzoeksbureaus een eigen methodologie en aanpak. Sinds kort zie je ook dat een aantal procesadvocaten zelf onderzoeken verricht onder de noemer corporate investigations. Deze ontwikkeling maakt het geheel nog ingewikkelder: waar accountants en private onderzoekers enig regelgevend kader delen, is dat voor advocaten naar hun eigen inzicht niet het geval.


Een accountant dient in ieder geval zijn onpartijdigheid te waarborgen, maar een advocaat is per definitie een partijvertegenwoordiger. Zonder duidelijke spelregels is het maar de vraag wat de waarde is van de uitkomsten van dergelijk werk. Het risico bestaat dat de klant blijft zitten met een te hoge rekening, terwijl de onderzochte persoon of rechtspersoon beschadigd achterblijft.

 

Uniforme, transparante en normeerbare werkwijze
Privaat onderzoek kan beter en moet beter. Het zou goed zijn als alle partijen die waarheidsvinding verrichten door middel van financieel juridisch onderzoek in en om administratieve omgevingen zich aan dezelfde spelregels moeten houden, waarbij professionaliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid gewaarborgd zijn. Tegelijkertijd is er meer richting nodig. Welke vragen moet je als opdrachtgever stellen? Hoe houd je als opdrachtgever beheersing over wat er gebeurt? Hoeveel gaat een onderzoek kosten en wat mag je daarvoor verwachten?

 

Als ons werk transparanter en beter normeerbaar wordt, kunnen partijen zich beter onderscheiden op kwaliteit, waarmee de markt wordt gediend. De opdrachtgever kan een keuze maken op basis van de juiste criteria en laat zich minder leiden door factoren als prijs of reputatie.

 

Kortom, de huidige (dwingende) regelgeving voor accountants en private onderzoekers verdient een update, maar vooral handhaving, want die ontbreekt volledig. Voorts zou ook de advocatuur zich aan de al geldende regelgeving moeten houden. Die waarborgt een bepaald kennisniveau, het omgaan met privacy gevoelige gegevens en de omgang met personen die in het onderzoek als betrokkene worden aangemerkt."

 

Peter Schimmel
Partner Grant Thornton Forensic & Investigation Services B.V.